KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020

Thứ ba - 10/09/2019 15:58
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG
 
                            Số: 82 /KH-TMN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc
 
                                  Tân Giang, ngày 09 tháng 9 năm 2019
  
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020
 
Căn cứ vào Công văn số 390/PGDĐT-GDMN ngày 30/8/2019 của phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Hà Tĩnh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2019-2020;
Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương và nhà trường, Trường MN Tân Giang xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Quy mô phát triển
1. Quy mô nhóm, lớp
Trẻ độ tuổi
 
Tổng số nhóm  lớp Số trẻ theo điều tra Tổng số cháu theo kế hoạch tuyển sinh Tổng số cháu huy động trong trường Số cháu tăng, giảm so với kế hoạch tuyển sinh Số cháu tăng, giảm so với năm học 2018-2019 Số cháu địa bàn đi học ở trường khác Số lớp tăng, giảm so với năm học 2018-2019 Tỷ lệ huy động Trẻ khuyết tật học trong trường
Theo kế hoạch Lớp mở thêm T
Số
Trẻ địa bàn học trong trường Trẻ phường, xã khác học trong trường
 
Trẻ ngoài huyện, học trong trường Trẻ tạm trú
Trẻ 5tuổi 3   131 0 105 80 16 3 6 Giảm1 giảm15 51 0 100% 0
Trẻ 4tuổi 3   148 4 102 78 11 1 12 Giảm
4
giảm3 70 0 100% 0
Trẻ 3tuổi 3   134 74 98 77 16 0 3 Giảm 19 Giảm6 57 0 100% 0
Trẻ
25-36T (2017)
    122                 55 giảm 1    
Trẻ
12-24T
(2018)
    86                        
Trẻ
3-12T
(2019)
    16                        
Tổng 9   637 78 305 235 43 4 21 Giảm 24 Giảm 24 233 1   0
 
           Tỷ lệ huy động chung toàn phường: 468/637 cháu, tỉ lệ 73,5%. Trong đó: Cháu mẫu giáo 413/413 cháu, tỉ lệ 100%; Cháu nhà trẻ 55/224cháu, tỉ lệ 24,5%)
 
 
2. Đội ngũ giáo viên
 
CBQL, GV, NV Tổng số Trình độ chuyên môn Biên chế Hợp đồng 2059 HĐ trường Đảng viên Mức lương Đóng BH tự nguyện Số CBQ, GV, NV còn thiếu
Đại học Cao đẳng T. cấp
*CBQL 3 3     3     3      
* Giáo viên: 21 19 2   14 4 3 13      
+ GVMN: 18 17 1   14 4          
GV dạy lớp 5 tuổi 6 6     6     4      
GV dạy lớp 4 tuổi 6 5 1   4 2   5      
GV dạy lớp 3 tuổi 6 6     4 2   4      
* Nhân Viên: 9 1 1 5   1 8 1   6  
Kế toán 1 1       1   1      
Y tế                      
N.viên nuôi dưỡng 6   1 5     6     6  
Nhân viên phục vụ 1           1        
Bảo vệ 1           1        
Tổng 30 21 2 5 17 5 8 17   6 0
 
II. Thực trạng của đơn vị
1. Thuận lợi
          - Nhà trường luôn đón nhận sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về việc tạo điều kiện cho nhà trường về công tác xã hội hóa giáo dục, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo phòng GD-ĐT trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.
          - Phụ huynh học sinh nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đưa con em đến trường, đồng thuận trong việc xã hội hóa giáo dục tại nhà trường.
- Đội ngũ cán bộ giáo viên ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, có trình độ đạt trên chuẩn 100%, tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức phấn đấu vươn lên.
- Cơ sở vật chất các phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học khá khang trang, đầy đủ, môi trường học tập của trẻ trong và ngoài lớp xanh, sạch, đẹp, thân thiện.
- Có 3 nhóm trẻ độc lập tư thực trên địa bàn phường nên góp phần huy động trẻ nhà trẻ ra lớp.
2. Khó khăn
- Các phòng học đầy đủ tuy nhiên bếp ăn của nhà trường chưa có, đang làm tạm, mặc dù vẫn đảm bảo các điều kiện về VSATTP, tuy nhiên diện tích sử dụng cũng như điều kiện làm việc là không đảm bảo.
- Một số lớp học ở dãy nhà học cũ công trình vệ sinh của trẻ đã bị xuống cấp, hư hỏng, thấm.
- Hiện tại có 2 nhóm trẻ độc lập tư thục cơ sở vật chất phòng học chưa đáp ứng theo quy chuẩn.
 
B. NHIỆM VỤ CHUNG
- Thực hiện nghiêm túc nền nếp, dân chủ, kỷ cương trong nhà trường; đổi mới công tác quản lý; triển khai thực hiện chương trình GDMN phù hợp với điều kiện thực tế trường, lớp, văn hóa địa phương nhằm đảm bảo quy định, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”. Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở các độ tuổi, chú trọng xây dựng cảnh quan, môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện, đặc biệt chú ý đến xây dựng môi trường phát triển vận động; Đổi mới các nội dung, hình thức nhằm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ qua các hoạt động tăng cường các hoạt động trãi nghiệm ngoại khóa với mục tiêu “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
         - Bổ sung các điều kiện về CSVC, trang thiết bị và giáo viên để đáp ứng việc huy động trẻ đến trường, lớp mầm non; Tiếp tục tham mưu xây dựng CSVC: Bếp ăn bán trú, các phòng làm việc còn thiếu, mua sắm các trang thiết bị, ĐDĐC nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình SCGD trẻ trong nhà trường và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
- Giữ vững kết quả đạt chuẩn phổ cập và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.
- Tuyên truyền, phối hợp với cha, mẹ học sinh về công tác CSGD trẻ để nâng cao chất lượng CSGD trẻ tại trường. Nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi; đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần. Quan tâm giáo dục trẻ tự kỉ, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Nâng cao chất lượng độingũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện và tiếp tục tạo điều kiện cho CBGV,NV tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục thực hiện và nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, CSGD.
          C. CHỈ TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ
I. Chỉ tiêu
* Chỉ tiêu: Phát triển số lượng, qui mô nhóm lớp
- Duy trì chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, phấn đấu XD các hạng mục còn thiếu để đạt chuẩn mức độ 2 trong những năm học tới. Nâng cao chất lượng 3 nhóm trẻ độc lập tư thục đủ điều kiện hoạt động.
- Giữ vững và duy trì vững chắc đạt chuẩnPCGDMN CTNT.
- Số lớp: 9 nhóm lớp, 3 nhóm trẻ ĐLTT
- Chỉ tiêu huy động trẻ: 100% trẻ mẫu giáo được đến trường. Giữ vững tỷ lệ 100% trẻ 5 tuổi thuộc đối tượng phổ cập đến trường.
* Chỉ tiêu: Chất lượng chăm sóc giáo dục
- Tỷ lệ trẻ đến lớp chuyên cần: 98% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 85% trở lên đối
với trẻ ở các độ tuổi khác. 95% trở lên trẻ đạt yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển:
Cụ thể: Đối với trẻ 5 tuổi: + Đạt từ 100 - 113 chỉ số tỉ lệ 68%
+ Đạt từ 90 - 99 chỉ số tỉ lệ 31%
+ Đạt từ 70 - 89 chỉ số tỉ lệ 1%
Chất lượng trẻ nhà trẻ, 3 tuổi, 4 tuổi khảo sát qua các lĩnh vực phát triển đạt tỉ lệ 95 % trở lên.
- 9/9 nhóm lớp được đảm bảo tiêu chí lớp học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non.
- 9/9 nhóm lớp tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, xây dựng môi trường “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
- 100% trẻ được tiếp cận với công nghệ thông tin, làm quen với tiếng anh.
- 100% trẻđược khám sức khỏe định kỳ, cân đo lên biểu đồ theo quy định giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi cuối năm còn 1-2%.
- 100% CBGV tham gia thiết kế đồ dùng dạy học dự thi “Sáng tạo khoa học kĩ thuật” cấp trường và 2-3 bộ đồ dùng thi cấp Thành phố.
- Tổ chức cho 100% trẻ tham gia hội thi BKBN cấp trường, ngày hội thể thao.
* Chỉ tiêu: Phát triển đội ngũ
-100% giáo viên thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua, không có CBQL,GV, NV vi phạm đạo đức nhân cách nhà giáo, tạo môi trường an toàn xanh, sạch, đẹp và an toàn trong nhà trường.
- 100% CBQL và giáo viên có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục.
- 100% cán bộ quản lý và giáo viên được đánh giá thực chất theo Chuẩn nghề nghiệp quy định của Bộ GDĐT. Phấn đấu đạt chỉ tiêu giáo viên xếp loại Tốt: 40%; Khá: 50%; Đạt: 10%.CBQL 3/3 xếp loại Tốt đạt tỷ lệ 100%.
- 30% GV được kiểm tra toàn diện, 70% GV được kiểm tra chuyên đề. Phấn đấu đạt loại giỏi 60%, khá: 40%, không có loại trung bình.
- 100% CBQL, GV hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch năm học, kết quả học tập BDTX: Xếp loại Giỏi 60%, Khá: 40%.2 GV tham gia học trực tuyến 10 modulle nâng cao đạt loại giỏi.
- 100% giáo viên tham gia thi và đạt giáo viên giỏi cấp trường trong đó xếp loại Giỏi 50%, loại khá 50%. 100% giáo viên tham gia kiến tập, thao giảng phấn đấu xếp loại giỏi 60%, loại khá 40%.
- Tham gia thi giáo viên giỏi thành phố 7đ/c, giáo viên giỏi tỉnh 2 đ/c.
- Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, phấn đấu xếp bậc 4/4 cấp tỉnh: 2 bản, tỉ lệ 10%; Bậc 4/4 cấp thành phố: 6 bản, tỉ lệ 30%.
- Hồ sơ cá nhân giáo viên xếp loại tốt 18/18 bộ, khảo sát chất lượng giáo viên 18/18 giáo viên đạt loại khá trở lên.
* Chỉ tiêu: Công tác thi đua - khen thưởng
+ Tập thể:
          - Tiếp tục giữ vững đơn vị đạt phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi
- Chi bộ: Đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu
- Nhà trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc
- Công Đoàn: Đạt Công Đoàn vững mạnh xuất sắc.
- Chi đoàn: Đạt chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Tổ chuyên môn 3T và tổ 4T, 5T: Đạt tổ tiên tiến xuất sắc
- Tổ Hành chính - Nuôi dưỡng: Đạt tổ tiên tiến
- 9/9 lớp xếp loại tốt, trong đó 5 lớp xếp xuất sắc
+ Cá nhân:
- UBND tỉnh tặng Bằng khen 1 đ/c
-CSTĐ cấp cơ sở 4 đ/c
- UBNDTP tặng giấy khen 6 đ/c
- Trên 80% CBGV,NV đạt lao động tiên tiến.
II. Các giải pháp thực hiện
1. Thực hiện có hiệu các cuộc vận động và phong trào thi đua
- Nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường nề nếp, kỹ cương,tình thương,trách nhiệm trong nhà trường, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong công tác quản lý trẻ.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua lồng ghép vào trong chương trình chăm sóc GD trẻ về việc “Đổi mới sáng tạo trong tổ chức hoạt động giáo dục” đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" hàng tháng có sự kiểm tra, đánh giá xếp loại từng phong trào một cách cụ thể.
- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích CBGV, NV học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo và vi phạm kế hoạch hóa gia đình.
- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống lồng ghép vào các hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương và chương trình giáo dục MN.
- Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: Thực hiện tốt xây dựng vườn trường, trồng cây bóng mát, cây ăn quả; trồng rau sạch phục vụ bếp ăn bán trú, xây dựng môi trường giáo dục An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện; Phát động xây dựng lớp em xanh - sạch - đẹp - an toàn đầu năm học và chỉ đạo các lớp xây dựng môi trường mang tính chất mở, trong trang trí chủ điểm để tạo môi trường giáo dục cho trẻ hoạt động. Tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ, chú trọng rèn luyện kỹ năng sống giúp trẻ tự tin mạnh dạn trong giao tiếp và xử lý tình huống, xây dựng mối quan hệ ứng xử thân thiện trong nhà trường.
- Tăng cường giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ bản thân, trẻ có nề nếp thói quen tốt khi sinh hoạt tập thể với bạn. Giáo dục trẻ có các kỹ năng sống: có ý thức nề nếp, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường... đầu tư xây dựng CSVC, nhà vệ sinh đảm bảo đúng quy định, các công trình vệ sinh luôn sạch sẽ, tạo môi trường cây xanh ngay trong nhà vệ sinh của trẻ. Cung cấp đầy đủ nước sạch sinh hoạt hàng ngày cho trẻ.
- Tiếp tục sưu tầm và khai thác các trò chơi dân gian, các làn điệu dân ca, các câu hò, vè, ví dặm, câu đố,... để lồng ghép vào các hoạt động học, mọi lúc mọi nơi, tổ chức giao lưu giữa các khối, lớp, mời nghệ nhân dân ca ví dặm của câu lạc bộ phường Tân Giang về giao lưu trò chuyện và hát các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh cho trẻ nghe qua đây giáo dục trẻ hiểu hơn về truyền thống văn hóa của con người Hà Tĩnh, tình yêu quê hương đất nước, và đặc biệt là biết được dân ca ví dặm là văn hóa phi vật thể đã được Unesco công nhận...
- Lồng ghép giáo dục cho trẻ các kỹ năng giao tiếp có văn hoá, thân thiện, thương yêu, tôn trọng mọi người và chủ động sáng tạo qua các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá, qua đây trẻ được mở rộng thêm kiến thức được giao lưu với thế giới bên ngoài, được trò chuyện trực tiếp với những người xung quanh, được khám phá những điều mới lạ từ đó tạo cho trẻ tự tin mạnh dạn hứng thú trong tham gia các hoạt động tập thể để phát triển toàn diện hơn.
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong CBGV,NV có trách nhiệm đối với nhiệm vụchính trị của địa phương góp phần giữ vững và năng cao các tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị, nâng cao nhận thức, xây dựng hình ảnh người thành sen "Năng động - Trách nhiệm - Văn minh - Thân thiện” trong những năm tiếp theo.
2. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý
- Tham mưu với lãnh đạo địa phương đưa các mục tiêu, kế hoạch của nhà trường vào các văn bản chỉ đạo nhằm tạo sự thống nhất giữa địa phương và nhà trường trong công tác CSGD trẻ.
- Xây dựng kế hoạch năm học của nhà trường cụ thể: Hàng tuần, hàng tháng, hàng năm và có kế hoạch lâu dài. Phân công chặt chẽ trong BCH, tạo sự thống nhất đồng bộ từ BGH đến các tổ chuyên môn, giáo viên và phụ huynh cùng chung một quan điểm.
- Tham mưu với UBND phường thực hiện XDCSVC trong nhà trường theo
Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.Văn bản số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
- Thực hiện kế hoạch số 406/KH-PGDĐT ngày 09/9/2019 của phòng GD-ĐT về việc triển khai thí điểm cho trẻ làm quen tiếng Anh trong cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh; Công văn số 413/HD-PGDĐT ngày 10/9/2019 của phòng GD-ĐT về việc tổ chức dạy học tiếng Anh ngoài giờ chính khóa trong các trường Mầm non, Tiểu học và THCS. Nhà trường tổ chứcchức cho trẻ làm làm quen tiếng anh theo nhu cầu tự nguyện của phụ huynh, hợp đồng giáo viên có trình độ đại học sư phạm ngoại ngữ tiếng Anh, mua sắm các trang thiết bị đầy đủ đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ LQTA trong nhà trường.
- Ngoài ra phối hợp chặt chẽ với UBND phường thường xuyên kiểm tra các hoạt động của các nhóm trẻ độc lập tư thục. Quản lý chặt chẽ 3 NTĐLTT trong việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của ngành.
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động trong nhà trường, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hiện tượng vi phạm quy chế, qui định trong nhà trường. Phối hợp phụ huynh thường xuyên tiến hành kiểm tra, công khai các hoạt động tạo sự tin tưởng, an tâm của các bậc phụ huynh.
- Thực hiện tốt quy chế công khai theo thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT.
- Thực hiện dân chủ trong nhà trường, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ  tập thể của cán bộ, giáo viên, góp phần xây dựng nề nếp trật tự kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và mọi hoạt động của nhà trường.
- Thành lập ban kiểm tra nội bộ, có kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đổi mới
công tác kiểm tra, xây dựng góp ý kịp thời, sửa sai những hạn chế.
- CBGV sử ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khai thác thông tin mạng giáo dục để đưa vào giảng dạy, trao đổi thông tin trên hệ thống Email để trao đổi văn bản hành chính điện tử, ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản, quản lý hành chính.
- Thường xuyên cập nhật các kế họach, các hình ảnh hoạt động trong nhà trường lên trang Wed của trường, xây dựng thư viện thông tin, ngân hàng lưu giữ giáo án, SKKN, hình ảnh và các hoạt động trong nhà trường, tạo cho CBGV và phụ huynh có địa chỉ cụ thể khi tra cứu thông tin, nắm bắt các hoạt động CSGD trẻ trong nhà trường, đồng thời có những đóng góp ý kiến giúp nhà trường ngày càng phát triển.
3. Công tác tuyển sinh, quy mô nhóm lớp; tăng cường cơ sở vật chất
- Huy động trẻ mẫu giáo ra lớp, tuyên truyền vận động phụ huynh có điều kiện vào học các trường MN tư thục chất lượng cao, để hạn chế tình trạng áp lực tuyển sinh đối với trường công lập và bố trí số trẻ/nhóm, lớp đúng quy định theo Điều lệ trường MN. Tuyên truyền vận động phụ huynh có con tuổi nhà trẻ vào học các trường MN tư thục, các nhóm trẻ độc lập tư thục.
- Tham mưu với lãnh đạo các cấp xây dựng bếp ăn bán trú, các phòng làm việc còn thiếu.
- Tuyên truyền công tác XHHGD đến hội cha mẹ học sinh để huy động nguồn lực đóng góp, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho quá trình CS-GD trẻ.
- Hỗ trợ các nhóm trẻ độc lập tư thục về chuyên môn, mời chủ nhóm trẻ tham dự hội nghị đầu năm, tổ chức cho giáo viên các nhóm trẻ tham gia dự giờ kiến tập, thao giảng và các buổi học chuyên đề trong nhà trường để giúp các nhóm trẻ nâng cao chất lượng CSGD trẻ. Kết hợp với địa phương kiểm tra thường xuyên, nhắc nhở thực hiện tốt công tác CSGD trẻ, nếu phát hiên không đảm bảo theo qui định hoạt động của các nhóm trẻ độc lập thì tham mưu với địa phương quyết định dừng hoạt động ở các nhóm trẻ.
4. Công tác nâng cao chất lượng phổ cập GD MN cho trẻ em năm tuổi:
Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC.
- Tham mưu với địa phương kịp thời bổ sung xây dựng CSVC, thiết bị dạy
học nhằm đảm bảo vững chắc điều kiện về CSVC; tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng CSGD trẻ ở các độ tuổi.
          - Tham mưu kịp thời ra các loại văn bản chỉ đạo công tác phổ cập của địa phương.
- Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các cấp, các ban ngành về chủ trương, mục đích ý nghĩa của việc phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi qua các kênh thông tin như: hệ thống phát thanh của phường, các dịp lễ hội của phụ nữ của các tổ dân phố...
- Triển khai kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch điều tra cụ thể. Phối hợp chặt chẽ với trường tiểu học, THCS phân công điều tra nắm số liệu, đối chiếu số liệu,  rà soát số liệu trẻ học trong phường, ngoài phường, các trường MN tư thục, nhóm trẻ ĐLTT trong thành phố, lập danh sách trẻ học tại trường, trẻ ngoài phường học tại trường trẻ đi học ngoài nộp về phòng GD, tổng hợp kết quả huy động toàn phường nắm số liệu trẻ chuyển đi chuyển đến và nhập dữ liệu vào phần mềm....
- Ưu tiên đội ngũ giáo viên có trình độ năng lực tốt phụ trách lớp 5 tuổi.
- Đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường phải đạt 100%. Tỷ lệ trẻchuyên cần 98% trở lên.
- Nắm bắt công văn chỉ đạo, triển khai thực hiện và bổ sung kịp thời hồ sơ, hoàn thành hồ sơ đầy đủ, đảm bảo chất lượng, duy trì vững chắc phổ cập GDMN cho trẻ em 5T của năm 2018 và kiểm tra công nhận kết quả PCGDMN CTENT năm 2019.
5. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ
5.1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ
- Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường, tổ chức thực hiện có hiệu quả theo hướng dẫn tại Văn bản số 2113/SGDĐT-CTTT ngày 18/12/2018 của Sở GDĐT; tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích tại cơ sở GDMN theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GDĐT:
+ Làm hệ thống truyền thông bằng pa nô, áp pích, băng rôn, khẩu hiệu, tranh ảnh sân trường, qua các buổi chuyên đề, họp hội đồng, họp phụ huynh tuyên truyền cho CBGV,NV, phụ huynh vềnội dung nâng cao nhận thức, trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần cho trẻ khi đến trường cũng khi ở nhà. Xây dựng các nội quy chung có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ.
+ Chỉ đạo các lớp xây dựng môi trường trong và ngoài lớp đảm bảo tính an toàn tuyệt đối, thân thiện, gần gũi với trẻ, bố trí sắp xếp cất các loại đồ dùng, vật dụng sắc nhọn, hóa chất cao quá tầm với của trẻ. trồng các loại cây cảnh không độc hại, luôn vệ sinh sạch sẽ lớp học đảm bảo môi trường không khí trong lành cho trẻ...
+ Tổ chức rà soát CSVC, ĐDĐC bị hư hỏng để có kế hoạch tu sửa, sắp xếp bố trí chổ để đồ chơi sân trường phù hợp, lát thảm cỏ dưới các đồ chơi lớn như cầu trượt, khu vui chơi liên hoàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi chơi.
- Quản lý, quán triệt toàn thể giáo viên đối xử công bằng, không phân biệt đối xử với trẻ, không dọa nạt, đánh trẻ, phải gần gũi thân thiện, chăm sóc trẻ tận tình chu đáo, coi trẻ như con của mình.
- Tăng cường các giải pháp giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm lồng ghép trong các giờ học giờ chơi để giáo dục trẻ ăn chín uống sôi, không ăn thức ăn đã bị ôi thiu, sống, các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc, không mua quà vặt mang đến trường, lớp.
- Thông qua các giờ hoạt động trên lớp, giáo dục kỹ năng, giờ thực hành, mọi lúc mọi nơi lồng ghép giáo dục an toàn giao thông cho trẻ, để hình thành các thói quen nề nếp khi tham gia giao thông.
- Xây dựng kế hoạch giáo dục các kỹ năng sống phù hợp vào trong từng chủ đề thực hiện cho giáo viên lựa chọn các nội dung đưa vào kế hoạch hàng ngày để dạy trẻ các kỷ năng phòng tránh các tai nạn trong trường MN, tổ chức tho trẻ thực hành và nêu ra các phương án phòng tránh từ đó tạo cho trẻ thói quên ghi nhớ những hành động nào không không an toàn.
- Chỉ đạo giáo viên kịp thời phát hiện, nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn cho trẻ báo cáo cho BGH kịp thời khắc phục trực tiếp ngay trên lớp.
- Bổ sung thiết bị y tế đầy đủ theo quy định, đảm bảo công tác về chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong trường. Tổ chức tập huấn cho GV, NV để cập nhật kịp thời về kiến thức chuyên môn trong phòng tránh, xử lý các tai nạn thường gặp và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của mình.
- Quán triệt với giáo viên thực hiện nghiêm túc quản lý trẻ trong nhà trường: thận trọng trong giờ đón trả trẻ ngay tại các lớp học, không trả trẻ cho người lạ, anh em họ hàng, các anh chị tiểu học khi chưa được sự đồng ý của bố mẹ; đón và trả đúng giờ qui định. Lắp hệ thống camera an ninh khu vực hành lang, sân, cổng trường, trong các lớp để giám sát các hoạt động của trẻ, giáo viên.
         5.2. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc nuôi dưỡng và sức khỏe
          - Tổ chức cho trẻ được ăn bán trú tại trường (1 bữa chính, 1 bữa phụ), đảm bảo định lượng khẩu phần ăn của trẻ 20.000đ/cháu/ngày.
- Thực hiện nghiêm túc công văn số 581/GDĐT ngày 29/10/2018 của phòng
GD-ĐT thành phố về việc tăng cường công tác đảm bảo “Vệ sinh an toàn thực phẩm” trong các trường học. Nhà trường chỉ đạo xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn phù hợp với độ tuổi, hợp đồng thực phẩm chặt chẽ với đơn vị có uy tín, công khai tài chính về chế độ ăn của trẻ đầy đủ kịp thời đúng quy định, xây dựng thực đơn thường xuyên được thay đổi phù hợp theo mùa, lưu mẫu thức ăn hằng ngày đúng quy định.Tổ chức cho trẻ ăn đúng giờ, ăn hết khẩu phần, và cân đối các chất dinh dưỡng đối với trẻ theo từng độ tuổi. Tổ chức các bữa ăn buffe, bữa ăn gia đìnhqua đó rèn nề nếp, kĩ năng sống cho trẻ mạnh dạn, tự tin, ăn uống đủ chất, đủ khẩu phần giúp cơ thể phát triển cân đối.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công văn số 1324/SGDĐT-GDMN ngày 26/9/2016 về việc tổ chức cho trẻ uống sữa trong CSGDMN, với sự nhất trí của phụ huynh thông qua cuộc họp đầu năm, nhà trường đã chọn lựa và ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp sữa có uy tín và tổ chức cho trẻ uống sữa 2 bữa/1 tuần.
- Phối kết hợp với trạm y tế phường, trung tâm y tế dự phòng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm, chỉ đạo giáo viên các lớp cân đo lập biểu đồ tăng trưởng cho trẻ 1 quý/1 lần. Lên kế hoạch, phối hợp với phụ huynh thực hiện các biện pháp phòng chống SDD, phòng chống béo phì, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 2%.
- Phối kết hợp với các nhóm trẻ độc lập hướng dẫn tổ chức cân, đo lên biều đồ sức khỏe trẻ và tổng hợp về trường để báo cáo kịp thời lên phòng giáo dụctheo thừi gian quy định.
- Lồng ghép các nội dung giáo dục kỹ năng sống: Sử dụng thành thạo đồ dùng vệ sinh cá nhân, 9/9 lớp làm ký hiệu kịp thời và cho trẻ làm quen, nhận biết ký hiệu riêng của mình, tổ chức rèn luyện kỹ năng vệ sinh cá nhân thói quen rửa tay bằng xà phòng, đánh răng đúng quy trình, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, trang trí môi trường khu vệ sinh, khu rữa tay cho trẻ. Giáo dục một số kỹ năng phòng ngừa ứng phó với biến đổi khí hậu vào các hoạt động hàng ngày của trẻ.
- Thực hiện đánh giá nghiêm túc công tác y tế theo thông tư 13/2016/TTLT-BGDĐT. Xây dựng và tổ chức tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, phối hợp y tế phường lên kế hoạch phòng chống các dịch bệnh đặc biệt là các dịch bệnh thường xảy ra vào các thời điểm giao mùa trong năm: sốt xuất huyết, sởi, thuỷ đậu, tay - chân - miệng,... Mua sắm bổ sung các trang thiết bị, dụng cụ y tế, các loại thuốc (có danh mục quy định),… cho phòng y tế.
- Chỉ đạo CBGV, NV tăng cường trồng thêm rau sạch vừa tạo không gian xanh cho trường vừa có nguồn rau sạch phục vụ bữa ăn cho trẻ.
- Phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh để kiểm tra chất lượng, khẩu phần bữa ăn của trẻ tại trường, kiểm tra chế độ ăn và nề nếp sinh hoạt của các cháu
3-5 lần/tháng.
- Phối hợp với UBND phường kiểm tra các hoạt động nuôi dưỡng của các nhóm trẻ độc lập tư thục. Tư vấn xây dựng thực đơn, đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ.
- Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018. Chỉ đạo kế toán rà soát những cháu hộ nghèo, cận nghèo và những hộ khó khăn lập danh sách nộp về UBND TP để hỗ trợ chế độ chính sách cũng như hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ kịp thời.
          5.3. Đổi mới hoạt động CSGD, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non và chuyên đề “XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm”
- Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non giáo dụclấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020”, nhà trường bổ sung tu sữa khu vực chơi cát nước, khu vườn để trẻ trãi nghiệm… tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường, chỉ đạo giáo viên xây dựng mỗi lớp 1 góc chơi với cát, nước, bổ sung đồ chơi thí nghiệm đơn giản ở góc khám phá khoa học, phát huy tính sáng tạo của trẻ, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục toàn diện.
- Tiến hành đánh giá thực hiện kế hoạch chuyên đề “GD lấy trẻ làm trung tâm” sau 5 năm. Trên cơ sở hàng năm nhà trường đã tổ chức 100% giáo viên tham gia hội thi GVG cấp trường và hội thi xây dựng MT “GD lấy trẻ làm trung tâm” kết quả đánh giá gồm 23 tiêu chí cho từng giáo viên, sau đó tổng hợp kết quả 5 năm thực hiện vào cuối năm học 2019-2020.
- Để phát huy được năng khiếu, năng lực của giáo viên nhà trường rất quan tâm đến bố trí giáo viên đứng lớp khoa học, hợp lý để tương trợ giúp đỡ nhau đảm bảo thời gian cho việc thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục theo chế độ sinh hoạt đối với từng độ tuổi. Quán triệt với giáo viên tuyệt đối không cắt xén thời gian chế độ sinh hoạt của trẻ.Nhà trường đã lắp đặt hệ thống ti vi, máy chiếu có kết nối mạng, quản lý tốt sử dụng thiết bị CNTT trong tổ chức các hoạt động CSGD trẻ, khi thực hành tổ chức các hoạt động có sử dụng CNTT thì giáo viên phải đăng ký với ban gián hiệu nhà trường.
- Chuyên môn tiếp tụcchỉ đạo thực hiện lồng ghép các chuyên đề vào chương trình CSGD trẻ: chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”. Tu sửa, làm mới, mua bổ sung một số trang thiết bị phục vụ chuyên đề. Tích cực tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của giáo dục phát triển vận động cho trẻ MN tới phụ huynh và cộng đồng bằng nhiều hình thức: xây dựng góc tuyên truyền trong các nhóm lớp, phối hợp đài phát thanh phường, pano, appic,.... Tiếp tục bồi dưỡng cho CBGV tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thể chất cho trẻ, lồng ghép các hoạt động và các trò chơi vận động hàng ngày phù hợp, tận dụng mọi không gian an toàn cho trẻ tham gia vận động;
- Rà soát các điều kiện dạy năng khiếu để bổ sung CSCV, thiết bị và hợp đồng giáo viên, cho phụ huynh đăng ký theo nhu cầu và tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ tiếng anh, tạo hình, âm nhạc. Chỉ đạo thực hiện chương trình bài dạy bám vào từng chủ đề chủ đề thực hiện. Nhà trường phân thời khóa biểu học các môn năng khiếu mỗi trẻ học 2 tiết tiếng anh/tuần, 2 tiết âm nhạc/tuần, 2 tiết tạo hình/tuần theo nhu cầu đăng ký của phụ huynh. Qua đây phát hiện sớm những trẻ có năng khiếu để bồi dưỡng trẻ phát triển năng khiếu kịp thời, không đặt nặng sự tiến bộ rõ ràng, thành tích của trẻ thì mới hiệu quả mà chỉ coi các hoạt động bồi dưỡng năng khiếu giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, hứng thú và rèn luyện thể chất.
- Phát động phong trào trong CBGV sáng tác, sưu tầm thơ, chuyện, trò chơi, câu đố… đưa vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày. Tạo điều kiện cho giáo viên chủ động trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục; chỉ đạo giáo viên xâydựng mục tiêu, nội dung giáo dục phát triển phù hợp độ tuổi, kế hoạch phát triển các chủ đề được xây dựng theo tính chất mở, không áp đặt, phát huy tính sáng tạo của mỗi cá nhân, lựa chọn các nội dung giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm - sinh lý của độ tuổi lớp mình phụ trách, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, của trường, lớp, khả năng nhu cầu của trẻ, của cô giáo.
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tăng cường các hoạt động vui chơi tạo cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động tham quan, trải nghiệm các địa danh, địa chỉ đỏ trong thành phố, trong tỉnh như: “Khu lưu niệm Bác Hồ, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Khu sinh thái Đồng Nôi, Doanh trại Quân Đội, Tượng đài Trần Phú…và tổ chức các buổi giao lưu cấp trường về những kiến thức và kỹ năng trẻ được học tại trường như:  Thoát  hiểm  khi có cháy nổ, khi bị chập điện…; Làm các loại bánh, trãi nghiệm công việc của các bác nông dân, chú bộ đội,…; Làm các thí nghiệm về nước, pha màu… Thông qua các hoạt động hình thành các kiến thức, kỹ năng phù hợp với độ tuổi của trẻ.
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo trong xây dựng các dự kiến chủ đề mới, chủ đề mang tính thời sự. Phát huy tối đa tính tích cực về hoạt động tư duy của trẻ, biết chọn nội dung một cách khoa học phù hợp theo chủ đề, lồng ghép tích hợp kỹ năng sống cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày.
- Thực hiện tốt Thông tư 23/BGDĐT về Quy định bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Đưa các chỉ số trong Bộ chuẩn thành các mục tiêu cụ thể cần đạt của trẻ 5 tuổi, tập trung xây dựng theo 5 lĩnh vực phát triển, thực hiện và đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi vào cuối ngày, cuối  giai đoạn để điều chỉnh kế hoạch phù hợp, đảm bảo đúng mục đích hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN, nâng cao chất lượng CSGD, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1.
- Tổ chức tốt các ngày lễ hội: Ngày hội đến trường, tết trung thu, hội chợ mùa xuân, ngày hội thể thao…
- Phát động phong trào trang trí làm đồ dùng đồ chơi, hướng dẫn giáo viên sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên sẵn có tại địa phương để làm đồ dùng đồ chơi phục vụ các hoạt động cho trẻ mang tính mở kích thích trẻ khám phá và hoạt động trải nghiệm theo từng chủ đề, ban thi đua nhà trường chấm xếp loại hàng tháng.
- Hỗ trợ chuyên môn đối với 3 nhóm trẻ độc lập trên địa bàn phường. Thực hiện chương trình hỗ trợ giáo dục cha mẹ trẻ về kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ; xây dựng, triển khai các mô hình phối hợp gia đình - nhà trường - cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ. Tổ chức chuyên đề hướng dẫn phương pháp lên lớp, soạn bài, làm hồ sơ, xây dựng thực đơn, cân đo lên biểu đồ sức khoẻ…, Tổ chức các tiết dạy mẫu cho các GV nhóm trẻ gia đình dự giờ…
6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non
- Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường. Tăng
cường sử dụng các bài giảng có ứng dụng CNTT, 100% GV biết soạn giáo án điện
 
tử và đưa ứng dựng CNTT vào CSGD trẻ, tạo cơ hội cho 100% trẻ tiếp cận với CNTT. Hướng dẫn giáo viên khai thác các phần mềm trò chơi trí tuệ cho trẻ trên mạng Internet và ứng dụng cho trẻ chơi, phù hợp độ tuổi lớp mình phụ trách.
- Nâng cao việc sử dụng các phần mềm kiểm định CLGD, phổ cập, phần mềm kế toán. Tiếp tục cập nhật các cơ sở giữ liệu của ngành, cập nhật số nhóm trẻ độc lập tư thục và các thông tin của các nhóm trẻ vào kịp thời để quản lý, cập nhật các hoạt động của trường vào trang web của ngành,hướng dẫn giáo viên tham gia học tập một số trang mạng của Bộ GD&ĐT.
- Phát huy hoạt động của trang Wed của trường, khuyến khích giáo viên, các lớp đăng tải các hoạt động ở trên lớp bằng hình ảnh hoặc clip những nội dung nỗi bật của lớp với các hoạt động học, chơi, ăn, ngủ… của trẻ,đăng tải các hoạt động tập thể, các phong trào bề nỗi và các hoạt động trãi nghiệmcủa trẻ, qua đây trao đổi thông tin giữa nhà trường và phụ huynh để trang Wed thực sự là kênh thông tin chính xác, bổ ích đồng thời thu nhận các ý kiến đóng góp giúp nhà trường ngày càng phát triển.
7. Kiểm định chất lượng và xây dựng trường MN đạt chuẩn quốc gia
- Xây dựng kế hoạch,chỉ đạo giáo viên thực hiện công tác KĐCL theo thông tư 19/2018/TT-BGDĐT, hướng dẫn giáo viên cách sử dụng phần mềm, viết phiếu tự đánh giá, mã hóa minh chứng... Tích cực tham mưu xây dựng: bếp ăn bán trú, các phòng làm việc còn thiếu đảm bảo các tiêu chí, tự tổ chức đánh giá rà soát các tiêu chí và hoàn thành hồ sơ theo quy định để đăng ký đánh giá ngoài.
- Tập trung tôn tạo cảnh quan, xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp-an toàn- thân thiện, chú trọng xây dựng khu vực để tổ chức cho trẻ chơi với cát và nước nhằm phát triển tư duy. Tiếp tục rà soát mua sắm bổ sung  đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02 cho trẻ hoạt động; bổ sung đồ dùng bán trú: chăn, ga, sạp, chiếu...;  trang trí ngoài trời, trong lớp, các góc cầu thang; mua cỏ nhựa để dưới đồ chơi ngoài trời; bổ sung 1 số bảng biểu tuyên truyền; trồng bổ sung cây hoa, cây xanh,... phục vụ cho quá trình CSGD tạo niềm tin để phụ huynh tin tưởng đưa cháu trong độ tuổi nhà trẻ đến trường.
- Phối hợp với lãnh đạo địa phương tiến hành xây dựng, mua sắm CSVC đầu năm học: Làm mái che sân khấu ở sân trường (để tổ chức các ngày lễ, hội cho trẻ); Nâng cấp hàng rào phía trước và phía đài tưởng niệm (làm bằng sắt); Lát lại gạch nền 2 lớp ở tầng một dãy nhà học cũ, sữa chữa phòng vệ sinh; Lắp hệ thống mành che hiên sau các lớp; Làm sân bóng đá cỏ nhân tạo cho trẻ; Lắp camera trong trường và các nhóm lớp; Mua ti vi các lớp (5 lớp); Lắp bổ sung điều hòa các lớp; Mua thảm cỏ trải ở đồ chơi lớn ngoài trời.
8. Xây dựng,phát triển đội ngũ CBQL GV và nhân viên
- Phân công giáo viên đứng lớp phù hợp, bố trí giáo viên khá giỏi kèm cặp
giáo viên còn yếu, giáo viên có kĩ năng UDCNTT đứng với giáo viên còn hạn chế về CNTT.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động  y tế học đường, đồng thời phối hợp với trạm y tếphường để nhân viên y tế thường xuyên đến làm việc tại nhà trường nhằm đảm
bảo việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong nhà trường.
- Tổ chức cho CBGV,NV tham gia học tập nghị quyết, tiếp thu đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, học tập các quy định về đạo đức nhà giáo, xây dựng và thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, tăng cường tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng giáo viên lòng yêu nghề, luôn quan tâm tôn trọng, đối xử công bằng với tất cả trẻ, mỗi cán bộ giáo viên luôn là tấm gương mẫu mực cho các cháu noi theo.
- Tổ chức cho giáo viên dự giờ các hoạt động dạy mẫu do giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán dạy. Ngoài ra thường xuyên tổ chức thao giảng, kiến tập hàng tháng có sự đánh giá, khen thưởng kịp thời, động viên khuyến khích CBGV nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi tay nghề. Hàng tháng tổ chức khảo sát, phân loại giáo viên, để bồi dưỡng những giáo viên chưa có kinh nghiệm, chuyên môn còn yếu. Tổ chức cho giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường, tham quan các trường trong và ngoài tỉnh để học hỏi, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chương trình và xây dựng môi trường giáo dục.
  - Hướng dẫn 2 GV tham gia học trực tuyến 10 modulle nâng cao bắt đầu từ ngày 01/9/2019, tham gia học tập nghiêm túc, làm bài tập có chất lượng và gửi bài tập về hệ thống đảm bảo thời gian quy định.Bố trí tham gia tập huấn cho CBQL, GVMN cốt cán đúng thành phần, đúng thời gian theo quy định của phòng giáo dục. Nhà trường xây dựng kế hoạch tập huấn cho toàn thể giáo viên, nhân viên trong trường và các nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn phường. Triển khai học tập nghiên cứu nội dung 3 với 4 modunlle năm học 2019-2020, giải đáp các thắc mắc trong các bài học.
         - Hướng dẫn các tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của tổ đề ra, đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn tạo động lực phấn đấu trong mỗi giáo viên,chú trọng nội dung thực hành về phát triển Chương trình GDMN, “Xây dựng trường MN LTLTT”, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và CSGD. Tiếp tục việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nghiệp vụ mới cho giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng.
         - Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường một cách nghiêm túc, khách quan. Đổi mới hình thức thi giáo viên giỏi: không chỉ đánh giá giáo viên trên tiết dạy mà đánh giá kết quả CSGD trẻ của lớp giáo viên đó chủ nhiệm, hồ sơ bài soạn, xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp… nhằm tìm ra cá nhân có tài năng thực sự tham gia thi giáo viên giỏi thành phố, giáo viên giỏi tỉnh.
         - Tổ chức hực hiện có chất lượng đánh giá đội ngũ theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GVMN ngày 08/10/2018 và Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDMN của Bộ GDĐT, chỉ đạo các tổ chuyên môn, GV xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cụ thể của từng cá nhân phù hợp với nhiệm vụ được giao, tiến hành đánh giá đúng quy trình, đảm bảo sát đúng thực chất, công bằng, dân chủ, khách quan.
- Toàn trường thực hiện có nề nếp kĩ cương, xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn vững mạnh. Phấn đấu trong năm kết nạp Đảng 1-2 đ/c. Giới thiệu học đối tượng 1-2 quần chúng.
- Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng có trình độ và bằng cấp theo quy định, tạo
điều kiện cho nhân viên phục vụ tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ và năng lực thực tế.
  - Phát động phong trào viết SKKN tạo điều kiện cho giáo viên áp dụng qua giảng dạy thực tế để đề tài được trải nghiệm.
9. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế
- Tham mưu với các cấp lãnh đạo, các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, hỗ trợ kinh phí để xây dựng bếp ăn bán trú, các phòng làm việc còn thiếu đảm bảo
tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia.
- Tổ chức cho trẻ khối 4 tuổi,5 tuổi giao lưu với trường Nguyễn Du plus, Ischool, tổ chức cho CBGV tham quan học tập tại trường mầm nonNam Hồng…
- Đầu tư bổ sung các trang thiết bị cũng như hợp đồng giáo viên dạy tiếng anh và âm nhạc, mỹ thuật đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tổ chức cho trẻ mẫu giáo học
các môn năng khiếu theo nhu cầu của phụ huynh.
10. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non
- Chỉ đạo 9/9 nhóm lớp XD góc tuyên truyền theo chủđề, nội dung GD theo độ tuổi, cách phòng tránh các dịch bệnh cho trẻ, cách CSGD trẻ...
- Thông qua các góc tuyên truyền của lớp, hình ảnh trên sân trường: tuyên truyên những quy định của ngành, nội dung GD phổ cập trẻ 5 tuổi, nội dung bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi theo quy định của Bộ GD ĐT. Rèn luyện các kĩ năng sống, nuôi con khỏe - dạy con ngoan, nuôi con theo khoa học, phòng chống dịch bệnh....
- Phối hợp với ban ngành của địa phương: Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Mặt trận tổ quốc... cùng tuyên truyền về kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học, tầm quan
trọng của việc đưa trẻ đến trường.
- Biểu dương kịp thời những tấm gương điển hình tiên tiến làm động lực thúc
đẩy phong trào thi đua trong nhà trường. Xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện công tác tuyên truyền theo các chủ đềtrong năm học bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp.
- Nâng cao nhận thức của cha mẹ trẻ, đội ngũ và cộng đồng về phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ có khó khăn về các lĩnh vực phát triển. Tăng cường phổ biến và hướng dẫn thực hiện chính sách về giáo dục khuyết tật cho trẻ và cho giáo viên, phụ huynh học sinh.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban giám hiệu dựa trên hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của phòng GD&ĐT thành phố để xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện các hoạt động trong nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.
- Đối với các tổ trưởng, các tổ chức như ban thanh tra nhân dân, công đoàn,
ban thi đua khen thưởng,...dựa trên kế hoạch năm học của nhà trường, của BGH từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm đạt được các tiêu chí đề ra.
- Đối với giáo viên dựa trên kế hoạch của tổ chuyên môn để xây dựng kế hoạch cá nhân của mình phù hợp với thực tế của lớp mình phụ trách.
- Trong quá trình thực hiện, BGH thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động để có giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp và đạt được các chỉ tiêu đã đề ra trong năm. Nếu có gì vướng vắc cần phản ánh kịp thời về BGH để được tư vấn giải đáp.
- Tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch theo từng tháng, từng kỳ và cuối năm.
 
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT Thành phố (để b/c);
- UBND P.Tân Giang (để b/c);
- CBGV,NV nhà trường;
- Lưu: VT, hồ sơ.
            HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                     Trương Thị Diện
 
                                         9/9/
 
PHÂN CÔNG NHIÊM VỤ
 
 
TT Họ và tên TĐ CM NV được phân công B/C, H/Đ 68, trường C/V kiêm nhiệm
1 Trương Thị Diện ĐH Phụ trách chung, CSVC; T.đua… Biên chế BT chi bộ
2 Trương T. Hạnh Hiền ĐH PT chuyên môn chung và khối 4T,5T;  P.cập; KTNB; lễ hội… Biên chế P.bí thư chi bộ
3 Trần Thị Khánh Hoè ĐH PT chuyên môn tổ 3T;  ND; YTHĐ; KĐCL… Biên chế CT Công đoàn
4 Trần Thị Lợi ĐH Dạy lớp 5TA Biên chế  
5 Nguyễn Thị Yên ĐH Dạy lớp 5TA Biên chế  
6 Bùi Thị Ánh Tuyết ĐH Dạy lớp 5TB Biên chế TT CM  Khối 4T,5T; TBTTND
7 Nguyễn Thị Huân ĐH Dạy lớp 5TB Biên chế  
8 Hồ Thị Thanh Trà ĐH Dạy lớp 5TC Biên chế TB nữ công
9 Lê Thị Hoài ĐH Dạy lớp 5TC Biên chế  
10 Phan Hồng Nhung ĐH Dạy lớp 4TA HĐ 2059  
11 Phạm Thị Nam ĐH Dạy lớp 4TA Biên chế  
12 Nguyễn Thị Nga Dạy lớp 4TB Biên chế  
13  Nguyễn Thị Linh ĐH Dạy lớp 4TB Biên chế  
14 Phan Thị Phượng ĐH Dạy lớp 4TC Biên chế  
15  Lê Thị Thùy Chi ĐH Dạy lớp 4TC  
HĐ 2059
 
Tổ phó CM
Khối 4T+ 5T
Bí thư đoàn TN
16 Đoàn Thị Thủy ĐH Dạy lớp 3TA HĐ 2059  
17 Nguyễn Thị Hoài Thu ĐH Dạy lớp 3TA Biên chế  
18 Trần Thị Thương ĐH Dạy lớp 3TB HĐ 2058  
19 Phạm Thị Ngọc ĐH Dạy lớp 3TB Biên chế  
20 Trần Thị Kim Liên ĐH Dạy lớp 3TC Biên chế Tổ trưởng CM Khối 3T
21 Lê Thị Hoa ĐH Dạy lớp 3TC Biên chế  
22 Ngô Thị Mai Hiền ĐH Kế toán HĐ 240 TT ND-VP, VT
23 Nguyễn Thị Quý NV ND HĐ trường Kiêm thũ quỹ
24 Nguyễn Thị Anh TC NV ND HĐ trường  
25 Võ Thị Thủy TC NV ND HĐ trường  
26 Trương Thị Châu TC NV ND HĐ trường  
27 Ng.Thị Lan Hương TC NV ND HĐ trường  
28 Lý Thị Phương Thảo TC NV ND HĐ trường  
KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG
 
Tháng                                           Nội dung
 
Tháng 8/2019
 
- Tổ chức lao động toàn trường, dọn dẹp vệ sinh, xây dựng môi trường ngoài trời, trong lớp học,....
- Phân công điều tra, rà soát số liệu chuẩn bị cho công tác tuyển sinh hoàn thành công tác tuyển sinh, huy động trẻ đến trường, ổn định nề nếp, sắp xếp học sinh vào các nhóm lớp, phân công giáo viên  chủ nhiệm các nhóm lớp theo đúng năng lực, trình độ.
- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho ngày tựu trường 19/8/2019.
- Hoàn thành xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020và duyệt kế hoạch năm học tại phòng giáo dục.
- Tham gia học Bồi dưỡng chính trị hè 2019
- Hoàn thiện các hạng mục xây dựng CSVC, mua sắm các trang thiết bị dạy học, xây dựng cảnh quan môi trường,... chuẩn bị cho năm học mới.
- Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình khai giảng năm học mới. Chỉ đạo giáo viên tích cực tập văn nghệ chào mừng năm học mới.
- Tham gia Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.
- Ký hợp đồng lao động đối với giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng.
 
Tháng 9/2019
- Tổ chức tốt ngày hội đến trường
- Học tập nội qui, qui chế chuyên môn, học tập qui tắc ứng xử...
- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe định kì lần 1 cho trẻ.
- Xây dựng KH nhà trường, KH chuyên môn, KH chuyên đề,...
- Thực hiện tốt công tác huy động trẻ ra lớp, duy trì ổn định sĩ số trẻ, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.
- Thực hiện tốt công tác CS-GD trẻ theo quy định. Chú ý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch soạn bài.
- Tham gia tập huấn do Phòng GD&ĐT tổ chức
- Tổ chức chuyên đề cho 100% CBGV, NV tham gia.
- Tổ chức Hội nghị CB,CC,VC, người lao động
- Tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua năm học
- Tổ chức họp phụ huynh đầu năm học
- Chỉ đạo giáo viên tiếp tục xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động đảm bảo Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.
- Thực hiện chương trình GDMN theo đúng độ tuổi, quy định của Bộ GD. Hướng dẫn GV lớp 5 tuổi xây dựng mục tiêu năm học.
- Tổ chức dạy mẫu chuyên đề “GD lấy trẻ làm trung tâm”. Mỗi độ tuổi 1 hoạt động do giáo viên cốt cán đảm nhiệm; tổ chức kiến tập; kiểm tra chuyên đề giáo viên.
- Tổ chức đêm hội trăng rằm cho các cháu.
- Tổ chức kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch
- Triển khai kế hoạch học BDTX cho cán bộ giáo viên.
- Hoàn thành hồ sơ đăng ký danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể.
- Tiến hành điều tra, nhập dữ liệu phổ cập, báo cáo số liệu vào cuối tháng.
- Phối hợp UBND phường, kiểm tra rà soát các nhóm trẻ trên địa bàn phường, báo cáo số liệu cụ thể các nhóm trẻ được cấp phép, nhóm trẻ mới thành lập.
- Tổ chức tham quan vườn trường cho tất cả các khối lớp và giao lưu vận động các khối, lớp, trường bài Trường chúng cháu là trường MN.
- Hoàn thành hồ sơ, số liệu phổ cập chuẩn bị hồ sơ kiểm tra
- Họp Ban thi đua, bình xét xếp loại giáo viên tháng 9
- Phối hợp với phụ huynh tổ chức đêm hội trăng rằm cho trẻ toàn trường.
- Tích cực tham mưu lãnh đạo các cấp xây dựng Bếp ăn bán trú
 
Tháng
10/2019
- Duy trì ổn định sĩ số trẻ, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.
- Tiếp tục chỉ đạo trang trí môi trường trong và ngoài lớp.
- Triển khai trong CBGV viết bài, hình ảnh về các hoạt động CSGD trong nhà trường và chọn bài nộp về PGD trước ngày 10/10
- Bồi dưỡng chọn giáo viên tham gia dự thi GVG cấp thành phố, lựa chọn 6-7 giáo viên tham gia thi GVG cấp Tĩnh.
- Tiến hành công tác KĐCL, hoàn thành hồ sơ đón đoàn kiểm tra tư vấn của PGD để chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài.
- Phối hợp UBND phường kiểm tra các nhóm trẻ gia đình, chỉ đạo giáo viên hướng dẫn GV tại các NTGĐ thực hiện đúng chương trình.
- Thực hiện tốt công tác CS-GD trẻ. Chú ý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
- Phối hợp với tạm y tế phường tổ chức khám sức khoẻ cho trẻ.
- Tổ chức khám sức khỏe cho cô nuôi trong trường
- Phối hợp Công đoàn tổ chức thao giảng, xây dựng môi trường học tập thi đua chào mừng ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10.
- Tổ chức kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch
- Tổ chức tham quan dã ngoại cho trẻ khối 4 tuổi, 5 tuổi tại TT thương mại Vincom, NT và 3 Tuổi tham quan vườn rau của bé ở trườngvà giao lưu vận động các khối, lớp, trường bài dân vũ rửa tay.
- Kiểm tra việc học tập BDTX của giáo viên.
- Hoàn thành hồ sơ, số liệu phổ cập chuẩn bị hồ sơ kiểm tra
 
- Họp Ban thi đua, bình xét xếp loại giáo viên tháng 10
 
Tháng
11/2019
- Gáo viên tham gia hội thi GVG cấp Tỉnh
- Tiếp tục duy trì ổn định sĩ số trẻ, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.
- Thực hiện tốt công tác CS-GD trẻ . Chú ý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
- Chỉ đạo chuyên môn lồng ghép tổ chức lễ hội Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại các nhóm lớp.
- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường.
- Tổ chức tham quan dã ngoại cho trẻ 4T, 5T tại khu du lịch Đồng nôi Thiên Cầm; khối 3T tham quan khu Lưu niệm Bác Hồ, Quảng Trường UBND Tĩnh; NTtham quancông việc của các cô cấp dưỡng của trườngvà giao lưu vận động các khối, lớp, trường bài Tổ ấm gia đình
- Chỉ đạo y tế cân đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho cháu suy dinh dưỡng.
- Thực hiện tốt công tác CS-GD trẻ. Chú ý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ
- Phối hợp BCH Công đoàn, phụ huynh tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11.
- Phối hợp y tế, y tế phường, y tế dự phòng tuyên truyền các dịch bệnh trong thời điểm giao mùa. Tuyên truyền phụ huynh mặc ấm cho trẻ,....
- Tổ chức kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch
- Kiểm tra việc học tập BDTX của giáo viên.
- Tiếp tục làm công tác KĐCLGD, hoàn thành theo kế hoạch đón đoàn kiểm tra tư vấn của phòng GD chuẩn bị cho đánh giá ngoài.
- Hoàn thành công tác phổ cập, rà soát lại các tiêu chuẩn, chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác kiểm tra phổ cập hàng năm.
- Họp Ban thi đua, bình xét xếp loại giáo viên cuối tháng
 
Tháng
12/2019
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch
- Tổ chức cân đo, lập biểu đồ theo dõi sức khỏe trẻ lần 2
- Thực hiện tốt công tác duy trì ổn định sĩ số trẻ, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.
-  Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác CS-GD trẻ . Chú ý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
- Tổ chức thao giảng chào mừng ngày NGVN 22/12
- Cử CBGV tham gia sinh hoạt liên trường chủ đề GD lấy trẻ làm trung tâm
- Kiểm tra việc học tập BDTX và làm bài thu hoạch.
- Đón đoàn kiểm tra cấp trên
- Hoàn thành HS phổ cập giáo dục trẻ em 5 tuổi
 - Tổ chức đánh giá xếp loại Đảng viên cuối năm 2019
- Tổ chức tham quan dã ngoại cho trẻ 4T, 5T Trường Quân sự C20; 3T tham quan Công viên Trần Phú;NT tham quan Đài tưởng niệm Phường Tân Giang và giao lưu các khối, lớp, trường bài “Chúng cháu hát về đảo xa”
- Cử CBGV cốt cán tập huấn đánh giá chuẩn HT, PHT, GV và sinh hoạt liên trường
- Họp Ban thi đua, bình xét xếp loại giáo viên cuối tháng
 
Tháng
1/2020
- Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai kế hoạch học kỳ II.
- Kiểm tra công tác học tập BDTX của CBQL và giáo viên
- Thực hiện tốt công tác duy trì ổn định sĩ số trẻ, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác CS-GD trẻ. Chú ý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ
- Tổ chức kiến tập tổ, trường.
- Tổ chức tham quan dã ngoại cho trẻ 4T, 5T trang trại chăn nuôi gà nhà Ông Quát; 3T, NT tham quan mô hình vườn bách thú và giao lưu các khối, lớp, trường bài “Chú ếch con”
- Kiểm tra nội bộ, toàn diện, chuyên đề GV theo kế hoạch
- Kiểm tra và tổ chức làm bài thu hoach BDTX
- Họp Ban thi đua, bình xét xếp loại giáo viên tháng 1/2020
 
Tháng
2/2020
- Hoàn thành công tác đánh giá chất lượng trường MN.
- Phân công giáo viên trực tết nguyên đán
- Kiểm tra nội bộ, chuyên đề giáo viên
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác CS-GD trẻ.
- Tổ chức kiến tập tổ, trường.
- Tổ chức “Hội chợ Xuân” Lễ hội mùa, xuân ẩm thực ngày tết cổ truyền
- Tổ chức tham quan dã ngoại Trạm y tế phường Tân Giang và giao lưu các khối, lớp, trường
- Duy trì nề nếp sau thời gian nghỉ tết. Huy động các cháu đến trường sau thời gian nghỉ tết.
- Kiểm tra việc học tập BDTX của giáo viên
- Họp Ban thi đua, bình xét xếp loại giáo viên cuối tháng
 
Tháng
3/2020
- Tiếp tục chỉ đạo CBGV,NV thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn
- Duy trì sĩ số trẻ, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần.
- Cân đo, lên biểu đồ theo dõi sức khỏe trẻ lần 3
- Kiến tập tổ, trường.
- Tham gia SH liên trường MN Thạch Quý
- Phối hợp Công đoàn tổ chức thi đua, chào mừng kỉ niệm ngày QTPN 8/3
- Tổ chức ngày hội thể thao, giao lưu, hội thi....
- Tổ chức tham quan dã ngoại 4T, 5T khu du Lịch Sinh Thái Thạch Xuân 3T trãi nghiệm TT thương mại Vincom và giao lưu các khối, lớp, trường
- Kiểm tra nội bộ, chuyên đề giáo viên
- Kiểm tra việc học tập BDTX của giáo viên.
- Họp Ban thi đua, bình xét xếp loại giáo viên tháng 3/2019
 
Tháng
4/2020
- Tiếp tục thực hiện tốt nề nếp chuyên môn.
- Tổ chức kiến tập tổ, trường.
- Tổ chức chấm SKKN cấp trường, lựa chọn các bản SKKN gửi lên phòng
- Duy trì sĩ số trẻ, huy động trẻ đến trường đảm bảo tỷ lệ theo quy định.
- Trường đánh giá  kết quả học tập bồi dưỡng của Giáo viên
- Tổ chức thi BKBN tại các nhóm lớp.
- Tổ chức biểu diễn thời trang mùa hè các nhóm lớp
- Tổ chức tham quan cho nhà trẻ Công An Phường Tân Giang, Tổ chức giao lưu cho khối 4 tuổi với trường MN Ischool, 5T Giao lưu với các anh chị tiểu học Tân Giang
- Kiểm tra nội bộ, chuyên đề giáo viên
- Tham gia tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường GDLTLTT”
- Tổ chức khảo sát đánh giá BDTX của giáo viên
- Họp Ban thi đua, bình xét xếp loại giáo viên tháng 4.
 
Tháng
5/2020
- Tổ chức thi BKBN cấp trường. Khảo sát chất lượng cháu cuối năm và đánh giá trẻ 5 tuổi theo Bộ chuẩn PTT5T.
- Thực hiện cân đo theo dõi sức khỏe đầu ra cho trẻ
- Tổ chức văn nghệ chào mừng Ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 ở các nhóm lớp
- Tổ chức lễ ra trường cho các cháu 5 tuổi.
- Thực hiện đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, hiệu phó, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo quy định.
- Đánh giá, xếp loại BDTX. Lập danh sách kết quả gửi về Phòng GD.
- Bình xét xếp loại thi đua cuối năm từ các tổ đến nhà trường.
- Kiểm kê tài sản cuối năm.
- Hoàn thành báo cáo tổng kết, thi đua gửi về phòng trước ngày 10/5/2020, tổ chức tổng kết năm học.
- Triển khai công tác hè.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay119
  • Tháng hiện tại7,735
  • Tổng lượt truy cập375,834
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây