KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ 2020 - 2021

Thứ ba - 08/09/2020 08:31
     UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             Số:87 /KH-TMN

              Tân Giang, ngày 08 tháng 9 năm 2020

 
                                                                                                        KẾ HOẠCH
                                                         VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ TRANG THIẾT BỊ, CSVC PHỤC VỤ HĐ NHÀ TRƯỜNG
                                                                                                NĂM HỌC 2020 - 2021
 
          Căn cứ thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
         Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ ra ngày 09/01/2015 thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
         Căn cứ văn bản hướng dẫn số 5027/UBND-VX ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh;
        Căn cứ kế hoạch năm học 2020-2021 của nhà trường, tình hình kinh tế của địa phương, đời sống của nhân dân trên địa bàn. Trường mầm non Tân Giang xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, ủng hộ trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:
       I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
       1. Khái quát quy mô trường, lớp
       Trường Mầm non Tân Giang đóng tại số 361- đường Hải Thượng Lãn Ông- phường Tân Giang- thành phố Hà Tĩnh.
       Tổng số lớp: 09 (Mẫu giáo: 9; NT: 0); Tổng số học sinh: 301 trẻ
       2. Thuận lợi
       Lãnh đạo UBND các cấp, các ngành chính quyền địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao trong công tác xây dựng CSVC cũng như công tác XHH GD trong nhà trường.
       Nhận thức của nhân dân, phụ huynh đã luôn quan tâm chăm lo đến việc chăm sóc giáo dục con em mình. Đa số phụ huynh luôn đồng thuận trong việc hỗ trợ huy động tự nguyện hàng năm để bổ sung xây dựng, nâng cấp, sữa chữa CSVC, mua sắm các trang thiết bị phục vụ dạy và học của nhà trường.
Hàng năm nhà trường sử dụng kinh phí chi thường xuyên để sữa chữa, mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi trong các lớp, CSVC trong nhà trường.                 Đội ngũ CBGV đủ về số lượng, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề, nhiệt tình chịu khó, đoàn kết, phát huy được sức mạnh tập thể sư phạm.
   3. Khó khăn
- Phòng học 9 phòng (chỉ có 6 phòng có phòng học, phòng ngủ riêng biệt).
- Bếp ăn của nhà trường chưa có, đang làm tạm, mặc dù vẫn đảm bảo các điều kiện về VSATTP, tuy nhiên diện tích sử dụng cũng như điều kiện làm việc chưa đảm bảo.
- Hàng năm có nhiều lễ hội, hoạt động tổ chức cho trẻ ngoài trời nhưng chưa có mái che.
- Để thực hiện tốt các nội dung chuyên đề phát triển vận động cho trẻ thì hiện nay trường chưa có sân bóng đá cỏ nhân tạo cho trẻ hoạt động.
- Một số trang thiết bị dạy học còn thiếu như: Ti vi có kết nối internet, bộ đèn tín hiệu giao thông cho trẻ thực hành…
- Một số bàn ghế trẻ trong lớp đã bong tróc sơn hư hỏng nhiều.  
          - Vôi ve tường rào bốn năm không quét nên meo, bẩn không đảm bảo thẩm mỹ.
II. MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức cá nhân tài trợ cho nhà trường nhằm mục đích để tăng cường CSVC, trang thiết bị trường, lớp, hỗ trợ các hoạt động giáo dục thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước.
          Nhà trường không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục và không quy định mức tài trợ cụ thể đối với các nhà tài trợ. Các khoản tài trợ được tiếp nhận, quản lý và thực hiện một cách hiệu quả tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
          Nhà trường không gắn điều kiện ràng buộc việc tài trợ với việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền hạn khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ các khoản tài trợ.
          Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định tại thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
 III. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI, CÁC KHOẢN MỤC CẦN TÀI TRỢ
1. Đối tượng hưởng lợi
          Đối tượng hưởng lợi chính là toàn thể học sinh của trường mầm non Tân Giang, nếu nhận được tài trợ, toàn thể học sinh được chăm sóc giáo dục trong môi trường có CSVC tốt, khang trang, hiện đại, nhà trường có điều kiện để nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
          Tập thể CBGV,NV được giảng dạy và công tác trong điều kiện cơ sở vật chất tốt, có tác dụng nâng cao hiệu quả công tác, đem đến chất lượng chăm sóc giáo
dục tốt nhất phục vụ cho mọi đối tượng học sinh.
          2. Các khoản mục cần vận động tài trợ
          2.1. Vận động tài trợ các thiết bị nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ
Căn cứ thực trạng trang thiết bị các lớp học, nhà trường dự kiến xây dựng kế hoạch vận động tài trợ trang thiết bị như: Ti vi, đèn tín hiệu giao thông, sơn sửa lại mặt bàn học cho trẻ như sau:
 
TT Tên và quy cách ĐVT S.lượng Ghi chú
1 Bộ đèn tín hiệu giao thông Bộ 01 0
2 Ti vi samsung 55in Cái 04  
3 Sơn sửa lại mặt bàn học cho trẻ Cái 45  
 
2.2. Vận động tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất, lắp đặt xây dựng các khu vui chơi tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ
Các khu vui chơi ngoài trời nhà trường đã xây dựng nhưng còn chưa hoàn thiện như: Sân bóng đá mi ni cỏ nhân tạo, mái che sân khấu tổ chức các hội lễ ngoài trời chưa có, khu vui chơi vận động còn chưa đảm bảo an toàn. Vì vậy nhà trường dự kiến xây dựng kế hoạch vận động tài trợ trang như sau:
TT Tên và quy cách vật tư ĐVT S.lượng Ghi chú
1 Sân đá bóng mi ni cỏ nhân tạo m2 108  
2 Mái che sân khấu tổ chức các hoạt động hội lễ ngoài trời m2 160  
                       
III. ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
          1. Các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp.
          2. Các cá nhân, phụ huynh có lòng hảo tâm, ủng hộ sự nghiệp giáo dục đào tạo.
          IV. HÌNH THỨC TÀI TRỢ
Tài trợ bằng tiền mặt, hoặc tài trợ bằng hiện vật.
Tiếp nhận các khoản tài trợ bằng tiền mặt (bao gồm đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ) hoặc thông qua tài khoản của nhà trường 3741.0.1108367.92999 tại Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh.
          V. THỜI GIAN VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ
Năm học 2020 - 2021 đến khi hoàn thành mục tiêu, nhu cầu vận động.
          VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          BGH nhà trường căn cứ vào kế hoạch năm học và dự toán ngân sách được giao, chủ động tổ chức rà soát cơ sở vật chất của nhà trường để xác định nhu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các điều kiện khác, xây dựng kế hoạch vận động tài trợ báo cáo và đề nghị Hội đồng trường thông qua Kế hoạch vận động tài trợ; đề nghị UBND phường cho ý kiến về Kế hoạch vận động tài trợ
Sau khi Kế hoạch vận động tài trợ được Hội đồng trường thông qua và có ý kiến của chính quyền địa phương, nhà trường báo cáo phòng GD-ĐT Thành phố Hà Tĩnh xin phê duyệt.
          Thành lập Ban vận động và tiếp nhận tài trợ: Gồm Hiệu trưởng làm trưởng ban, cấp ủy, BGH, Tổ trưởng CM, các giáo viên chủ nhiệm, kế toán, Ban đại diện cha mẹ học sinh, đại diện chính quyền địa phương.
Ban vận động và tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm: Tổ chức vận động và tiếp nhận tài trợ, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của hoạt động tài trợ, nhu cầu tài trợ; cung cấp thông tin về thời gian, địa chỉ, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ; nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất.
Tổ chức vận động và tiếp nhận tài trợ:
Ban vận động và tiếp nhận tài trợ tổ chức các cuộc họp để vận động tài trợ các tổ chức, cá nhân; Phổ biến kế hoạch vận động tài trợ; sự cần thiết phải tài trợ, thời gian thực hiện, công tác quản lý và sử dụng nguồn tài trợ…
Tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân tài trợ
+ Các tổ chức, cá nhân tài trợ bằng tiền mặt thông qua Ban vận động và tiếp nhận tài trợ (bằng danh sách xác nhận tài trợ), ban vận động và tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm chuyển giao kinh phí đã tiếp nhận về cho nhà trường. Nhà trường tiếp nhận và sử dụng kinh phí tài trợ theo đúng các văn bản hướng dẫn về nguyên tắc tài chính.
+ Các tổ chức, cá nhân tài trợ bằng hiện vật thông qua Ban vận động và tiếp nhận tài trợ (bằng văn bản xác nhận tài trợ), ban vận động và tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm chuyển giao hiện vật đã tiếp nhận về cho nhà trường. Nhà trường tiếp nhận ghi tăng tài sản và thực hiện sử dụng và theo dõi tài sản theo quy định hiện hành.
+ Tổ chức thực hiện tổng kết đánh giá hàng năm về công tác tài trợ, báo cáo trước cuộc họp phụ huynh hàng năm.
+ Lập báo cáo thu - chi các khoản tài trợ và công khai kết quả thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Việc vận động tài trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ phấn đấu hoàn thành trong năm học 2020-2021. Việc tuyên truyền về công tác vận động tài trợ được tiến hành thường xuyên liên tục trong cả năm học. Việc tiếp nhận tài trợ diễn ra ở mọi thời điểm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân và tổ chức có lòng hảo tâm.
Dự kiến việc huy động tài trợ trang thiết bị, CSVC hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ sẽ được thực hiện trong năm học. Sau khi hoàn thành kế hoạch, nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch tiếp theo.
          Trên đây là Kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2020-2021, kế hoạch này sẽ được thông báo rộng rãi tới các cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ giáo viên nhân viên, phụ huynh học sinh trong nhà trường, được niêm yết công khai theo quy định.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh;                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- UBND phường Tân Giang;                                                   
- Thành viên ban vận động  tiếp nhận;
- Công khai bảng tin và các hình thức khác;
- Lưu: VT, HS.                                                                                   
                                                                                          
                                                                                                                                                                Trương Thị Diện
 

Nguồn tin: MN Tân Giang:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay343
  • Tháng hiện tại17,276
  • Tổng lượt truy cập453,877
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây