KẾ HOẠCH ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2022-2023

Thứ năm - 29/09/2022 15:02
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                            Số:       /KH-TMN                                                                          Tân Giang, ngày     tháng     năm 2022
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO
NĂM HỌC 2022 - 2023
 
          Căn cứ Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo;
          Căn cứ Kế hoạch số 139/KH-TMN ngày 22 tháng 9 năm 2022 của trường mầm non Tân Giang về việc thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023;
           Trường Mầm non Tân Giang xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường như sau:
           I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
          Việc triển khai thực hiện Quy đinh đạo đức nhà giáo trong trường Mầm non Tân Giang năm học 2022 - 2023 là tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên trong trường hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo. Từ đó, từng cá nhân có ý thức tự giác phấn đấu nổ lực, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho bản thân, phù hợp với dạy học được xã hội tôn vinh.
          Quy định đạo đức nhà giáo còn là cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo hàng năm nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, tăng cường học tập không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm; có lối sống và cách ứng xữ chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo, qua đó để xã hội tôn vinh danh dự, để xem xét tặng danh hiệu thi đua như: Giáo viên dạy giỏi, chiến sỹ thi đua…
            Xây dựng đội ngũ nhà giáo có đạo đức, tâm huyết, yêu nghề mến trẻ.
            II. NỘI DUNG
           Nâng cao ý thức chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua việc triển khai học tập Nghị Quyết đại hội Đảng, học tập các bộ luật hằng năm, tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo, Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tư tưỡng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
         Nhà trường tập trung tổ chức nhiều hoạt động nằm nâng cao chất lượng dạy, học; Tiếp tục thực hiện đi vào chiều sâu nội dung cuộc vận động “Hai không”, đây là cơ hội để giáo viên thể hiện sự tâm huyết với nghề, ra sức giảng dạy, huy động trẻ đến trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
         Phát huy mạnh mẽ công tác dân chủ hóa, công khai hóa thực hiện công bằng trong dạy học, trong đánh giá xếp loại người học, thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham những, lãng phí.
         Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Động viên CBGV, NV tham gia tự học nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, chính trị.
          Kết hợp nội dung Quy định về đạo đức nhà giáo và nội dung các cuộc vận động, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, với nhiều biện pháp sáng tạo, phù hợp với từng chủ đề để phát huy nhiều lực lượng cùng tham gia thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực hiện một cách tự giác và có hiệu quả.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Nội dung quán triệt
          Nhà trường đã tổ chức quán triệt trong hội đồng sư phạm những nội dung sau:
        Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.
        Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.              
         Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học; ban hành quy chế làm việc và quy tắc ứng xử của đơn vị tới tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, của trường.
         Tuyên truyền, phổ biến thực hiện các nội dung có liên quan về quyền và nghĩa vụ của lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trong: Luật Cán bộ công chức 2008, Luật Viên chức 2010, luật phòng, chống tham nhũng, điều lệ nhà trường và quy định có liên quan.
         Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non.
          Quy định pháp luật về tiếp công dân: Luật tiếp công dân, luật khiếu nại tố cáo.
       Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh phải có ý thức nhận diện và phòng ngừa những tình huống, nguy cơ có thể dẫn đến các hành vi vi phạm đạo đức.
        Tăng cường kiểm tra nề nếp, kỷ cương trong nhà trường; xử lý giáo viên, nhân viên, có hành vi vi phạm đạo đức, hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh.
        Cuộc vận động làm theo tư tưỡng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”.
           Kế hoạch thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo của Phòng Giáo dục thành phố Hà Tĩnh.
           2. Đối tượng
           Đối tượng là CBQL, GV, NV trong nhà trường.
           3. Thời gian
           Tiếp tục tổ chức cho CBGV, NV học bài pháp luật Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.
         Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.
           Thời gian triển khai kế hoạch và ký cam kết vào tháng 9/2022. Những trường hợp đặc biệt vắng mặt không dự triển khai, thì tổ phải có trách nhiệm triển khai lại, đảm bảo 100% CBGV, NV được tham dự và ký cam kết.
            IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
          Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quy định đạo đức nhà giáo cho đơn vị. Tổ chức thảo luận học tập, nghiên cứu để giúp cho CBGV, NV nắm vững các nội dung, ý nghĩa của đạo đức nhà giáo và hướng dẫn CBGV, NV viết cam kết đăng ký thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.
         Nhà trường xây dựng bảng quy định đạo đức nhà giáo niêm yết, công khai ở văn phòng nhà trường, vận dụng một số nội dung của quy định để xây dựng nội quy cơ quan nhằm nhắc nhở các cô giáo không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo.
          Kết hợp nội dung cuộc vận động “Hai không”; và nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung quy định đạo đức nhà giáo, có kế hoạch tổ chức thực hiện nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đổi mới công tác thi đua khen thưởng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà giáo tự giác phấn đấu học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm chỉnh thực hiện các quy định đạo đức nhà giáo.
           Thường xuyên quan tâm, động viên nhắc nhở để đội ngũ nâng cao lòng tự trọng nghề nghiệp xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi để các thầy giáo, cô giáo thực hiện tốt những quy định về đạo đức của nhà giáo. Không để bất cứ thầy giáo, cô giáo nào vì hoàn cảnh khó khăn phải đánh mất lòng tự trọng mà vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo.
          Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục và dạy học.
         Mỗi giáo viên, cán bộ, nhân viên viết cam kết thực hiện quy định đạo đức nhà giáo với hiệu trưởng, thời gian nộp đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.
         Hiệu trưởng tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định đạo đức nhà giáo, kịp thời phát hiện những cá nhân thực hiện tốt Quy định đạo đức nhà giáo, có nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả để giới thiệu, phổ biến trong đơn vị học tập, phát huy. Đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vi phạm, sai sót để kịp thời khắc phục, tháo gỡ và xử lý.
           Trên đây là kế hoạch tăng cường tổ chức triển khai, thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo năm học 2022-2023, đề nghị toàn thể CBGV, NV chấp hành nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc phả
i báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng để chỉ đạo giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- CBGV, NV (Thực hiện);
- Đăng Web site trường;
- Lưu: VT, HS.


 
HIỆU TRƯỞNG
 
 

Trương Thị Diện

Tác giả bài viết: Trần Thị Khánh Hòe - P. Hiệu trưởng

Nguồn tin: Trường mầm non Tân Giang:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay82
  • Tháng hiện tại3,988
  • Tổng lượt truy cập405,152
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây