KẾ HOẠCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUÝ IV/2022

Thứ hai - 10/10/2022 10:46
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
 TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG
 
                   
                     Số:       /KH-TMN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                                                   Tân Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2022
 
KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật quý IV năm 2022
 
          Thực Công văn số 383/PGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật quý IV năm 2022;
          Căn cứ vào tình hình thực tế, trường Mầm non Tân Giang xây dựng Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật quý IV năm 2022 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
       
Tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11).
         Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, trách nhiệm của nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo trong toàn trường.
         Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ giáo viên, nhân viên góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục.
         Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước gắn tuyên truyền PBGDPL với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
         Thực hiện công tác PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
          Đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn với thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
          2. Yêu cầu
         Các hoạt động về tuyên truyền PBGDPL, theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, tránh hình thức, phô trương; kết hợp hoạt động nội khóa với hoạt động ngoại khóa.
         Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường. Phối kết hợp giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục ngoại khóa.
      Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức PBGDPL mới trong công tác PBGDPL. Lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động và các phong trào thi đua của trường, của ngành trong năm 2022.   
        Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành giáo dục.
        II. NỘI DUNG
      Tăng cường phổ biến pháp luật vê thông tin các nội dung chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID 19, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Ngoài ra nhà trường chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới của Bộ GDĐT và chính phủ như sau:
       - Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.
        - Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.
       - Phổ biến Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
        - Thực hiện nghiêm túc Công văn số 3468/BGDĐT-TCCB ngày 27/7/2022 của Bộ GD&ĐT quán triệt chấp hành quy định về an ninh mạng; phổ biến Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của Luật An ninh mạng.
        - Quyết định số 2447/QĐBYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.
         - Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.
         III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP
        Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân, báo cáo viên, người làm phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
        Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường.
       Thực hiện các hình thức tuyên truyền miệng trực tiếp, tọa đàm, buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt các câu lạc bộ, đối thoại pháp luật, hội diễn sân khấu hóa, thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền trực quan qua pano, áp phích, băng-rôn, tranh cổ động. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy lợi thế của mạng xã hội, kết hợp, lồng ghép các hình thức tuyên truyền, phổ biến với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như trong các hội nghị, chương trình tập huấn, các buổi họp hội đồng hàng tháng, các hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt chính trị, hoạt động văn hoá, văn nghệ...
        Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác PBGDPL. Nhân rộng mô hình mới, cách làm hiệu quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức đoàn thể, các cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác PBGDPL của nhà trường. Đưa nội dung tuyên truyền PBGDPL vào tiêu chí để xét thi đua hàng tháng, cả năm.
         IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV tới toàn thể CBGV, NV. Gắn việc phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
         Đăng tải các văn bản lên trang website của nhà trường để tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên.
         Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và okcác phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (theo nội dung quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ). Tăng cường xây dựng và hoàn thiện mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website Trường.
         DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CỤ THỂ
TT Thời gian Nội dung Người tuyên truyền
1 Tháng 10 - Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.
- Quyết định số 2447/QĐBYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.
Trương Thị Hạnh Hiền
 
 
 
 
Trần Thị Khánh Hòe
2 Tháng 11 - Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.
- Phổ biến Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Trương Thị Diện
3 Tháng 12 - Thực hiện nghiêm túc Công văn số 3468/BGDĐT-TCCB ngày 27/7/2022 của Bộ GD&ĐT quán triệt chấp hành quy định về an ninh mạng; phổ biến Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Trần Thị Khánh Hòe
 
Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến GD pháp luật quý IV năm 2022. Nhà trường yêu cầu các bộ phận và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cần bám sát kế hoạch này để tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch có hiệu quả./.
 
Nơi nhận:
-
CBGV, NV;
- Đăng Web site trường;
- Lưu: VT, HS. 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
  
 
 
Trương Thị Diện
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Khánh Hòe - P. Hiệu trưởng

Nguồn tin: Trường mầm non Tân Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay224
  • Tháng hiện tại2,448
  • Tổng lượt truy cập456,862
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây