KẾ HOẠCH HỌC TẬP BDTX NĂM HỌC 2022-2023

Thứ ba - 27/09/2022 14:44
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG
 
           Số:         /KH-TMN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                           Tân Giang, ngày     tháng 9 năm 2022
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỠNG XUYÊN
NĂM HỌC 2022-2023
                                                                                                                   
          Căn cứ Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non;
          Căn cứ Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non;
          Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên;
          Căn cứ Công văn 159/2022/CV-PGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2022 của phòng GDĐT thành phố về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch học tập Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2022-2023;
Căn cứ tình thực tế của nhà trường, Trường Mầm non Tân Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện BDTX cụ thể sau:
          I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
          1. Đội ngũ
          - Tổng số CBQL và GV:  21 Cô
           Trong đó:        Quản lý:    3 Cô
                                 Giáo viên: 18 Cô
          - Trình độ:         Đại học: 19 Cô, Cao đẳng: 2 Cô, Trung cấp: 0
          2. Thuận lợi và khó khăn
          2.1. Thuận lợi
        Phòng GD&ĐT TP thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời trong công tác hướng dẫn CBGV tự học BDTX hằng năm.
          Các tài liệu học tập được cung cấp đầy đủ thông qua Website, tài liệu phát tay và một số tài liệu khác được cung cấp hàng năm.
         Cơ sở vật chất nhà trường được đảm bảo theo tiêu chuẩn Trường chuẩn Quốc gia mức độ II. Hiệu trưởng làm tốt công tác tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, xã hội hóa nguồn lực từ các cấp để xây dựng trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại phục vụ công tác CSGD và công tác tự học của CBGV.
         Đội ngũ cán bộ, giáo viên đa số có năng lực tốt, năng động sáng tạo trong mọi hoạt động, có tinh thần tự học, tự nghiên cứu. Chất lượng giáo viên giỏi hàng năm đạt tỷ lệ cao.
        Được sự quan tâm ủng hộ và tin tưởng của cha mẹ học sinh trong công tác xã hội hóa GD đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị học tập.
        Trường luôn được phòng chuyên môn MN của Sở giáo dục và Phòng GDĐT TP lựa chọn làm địa điểm tổ chức các chuyên đề mới, Đội ngũ CBQL có năng lực chuyên môn, thường xuyên được tiếp cận trực tiếp với các chuyên đề mới từ Bộ GD, Sở GD và PGD. Nhà trường luôn sáng tạo, đi đầu trong việc tổ chức cho đội ngũ CBGV cốt cán học tập tiếp cận các chương trình mới để vận dụng kịp thời trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
          BGH nhà trường chủ động trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tự học BDTX hằng năm.
          Giáo viên được chủ động trong lựa chọn thời gian học nên phần nào thuận tiện cho giáo viên sự chủ động hơn.
          2.2. Khó khăn
          Đội ngũ 100% là nữ, đa số trong độ tuổi sinh đẻ nên có ảnh hưởng phần nào đến quá trình nghiên cứu học tập.
Việc thực hiện kế hoạch giáo dục và các hoạt động trong nhà trường theo yêu cầu nhiệm vụ năm học đã chiếm thời gian khá nhiều của giáo viên, nên quỹ thời gian dành cho công tác BDTX của giáo viên còn hạn hẹp (nội dung 1,2).
Số lượng modun trong các nội dung nghiên cứu học tập quá nhiều so với quỹ thời gian của GV cho nên ảnh hưởng phần nào đến chất lượng tự học.
          Một bộ phận nhỏ giáo viên trẻ chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc tự học BDTX đáp ứng yêu cầu cập nhật các kiến thức, kỹ năng đối với bản thân, cho nên còn xem nhẹ, lơ là trong công tác tự học. Việc giáo viên tiếp cận học tập mang tính hình thức đối phó, chưa sáng tạo trong việc học tập và vận dụng vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày.
           II. MỤC TIÊU
        CBQL học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, đạo đức nghề nghiệp, học tập bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm  nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao mức độ của cán bộ quản lý với yêu cầu phát triển giáo dục mầm non và yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng mầm non.
         Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên mầm non; giáo viên tự học tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên mầm non với yêu cầu phát triển giáo dục và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
         Thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện đánh giá chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non.
         III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG
         1. Khối kiến thức bắt buộc
         1.1. Nội dung bồi dưỡng 1
         Kế hoạch số 449/KH-PGDĐT ngày 24/9/2021 của Phòng GDĐT về Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025.
        1.2. Nội dung bồi dưỡng 2
         Tổ chưc chuyên đề xây dựng môi trường, hướng hẫn soạn bài lồng ghép phương pháp Steam.
         Tập huấn sử dụng phần mềm Megakis cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.
         Bồi dưỡng chính trị.
         Chuyên đề Xây dựng mô hình sinh thái trong nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục, lấy trẻ làm trung tâm.
Tập huấn về công tác giáo dục kỹ năng sống.
         Triển khai nhiệm vụ các cấp học, bậc học.
         Triển khai nhiệm vụ năm học bậc học Mầm non.
         Hướng dẫn sử dụng phần mềm dinh dưỡng, xây dựng thực đơn dinh dưỡng trong các trường mầm non.
         Bồi dưỡng chính trị “Giáo dục thành phố Hà Tỉnh và những đột phá”.
        Tập huấn công tác truyền thông về bảo vệ tài nguyên môi trường; quản lý, tái chế, giảm thiểu chất thải nhựa, xử lý rác thải hữu cơ trong trường học.
         Tập huấn nâng cao kỹ năng tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.
         Bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường.
         Tập huấn triển khai tài liệu phòng chống ma túy.
         Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống vào chương trình mầm non.
         Bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy công nghệ thông tin.
         Tập huấn nâng cao kiến thức và nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
         Bồi dưỡng năng lực các bộ môn Múa, Họa cho GV MN.
         Tập huấn phương pháp dạy bơi cứu đuối.
         2. Khối kiến thức tự chọn (ND3): (40 tiết/năm học/CBQL, giáo viên).
         Đối với CBQL: Quản lý cảm xúc bản thân của người CB quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non.
        Đối với GVMN: Bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức kỹ năng chuyên ngành.
        2.1. Nội dung học của CBQL: Số lượng 4 modun, 3 CBQL tham gia học, 120 tiết:
        QLMN 4: Tư tưởng đổi mới đối với người CBQL cơ sở GDMN
      QLMN 2: Tổ chức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho Giáo viên Mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN (Hiệu trưởng).
         QLMN 11: Chỉ đạo hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em trong cơ sơ GDMN (P. hiệu trưởng nuôi dưỡng).
         QLMN 18: Tổ chức đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ em lứa tuổi Mầm non (P. Hiệu trưởng chuyên môn)
         2.2. Nội dung học của giáo viên:  Số lượng 6 modun, 18 giáo viên học, 720 tiết
         GVMN 03: Rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người giáo viên Mầm non: 360 tiết.
        GVMN 06: GDMN theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm số lượng người học 3 giáo viên Đăng, Tư, Thùy, tổng số tiết học: 60 tiết
        GVMN 10: Tổ chức quan sát đánh giá sự phát triển của trẻ lứa tuổi mầm non:  số lượng người học 3 giáo viên Lợi, Lài, Thu: tổng số tiết học: 60 tiết.
       GVMN 19: Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ em ở lứa tuổi mầm non: số lượng người học 3 giáo viên Trà, Nga, Yên: tổng số tiết học: 60 tiết.
       GVMN 22: Lập kế hoạch giáo dục trẻ em trong nhóm, lớp trong các cơ sở GDMN: số lượng người học 3 giáo viên Phượng, Hoài, Nam: tổng số tiết học: 60 tiết.
      GVMN 35: Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở GDMN số lượng người học 6 giáo Liên, Nhung, Thương, Chi, Tuyết, Linh: tổng số tiết học: 120 tiết.
      IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
 
Thời gian
 
Nội dung bồi dưỡng
Hình thức, thời lượng
Lý thuyết Thực hành

Tháng
5/2022
CBQL, giáo viên xây dựng kế hoạch, lựa chọn các nội dung tự học.    
BGH duyệt, bổ sung điều chỉnh kế hoạch.
Nhà trường xây dựng kế hoạch nộp phòng GDĐT TP.
 
 
 
Tháng
8/2022
 
 
Nội dung 1
- Kế hoạch số 449/KH-PGDĐT ngày 24/9/2021 của Phòng GDĐT về Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025.  
40 tiết (học tập trung)
 
 
 
 
 
 
Nội dung 2
- Hiệu trưởng tham gia học học bồi dưỡng chính trị.
- Xây dựng mô hình sinh thái trong nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục, lấy trẻ làm trung tâm.
- Tập huấn về công tác giáo dục kỷ năng sống.
40 tiết (học tập trung)  
Tháng
9/2022
- Triển khai nhiệm vụ các cấp học, bậc học.
- Triển khai nhiệm vụ năm học bậc học Mầm non.
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm dinh dưỡng, xây dựng thực đơn dinh dưỡng trong các trường mầm non.
- Bồi dưỡng chính trị “Giáo dục thành phố Hà Tỉnh và những đột phá”.
   
Tháng
10/2022
Nội dung 2 - Tập huấn công tác truyền thông về bảo vệ tài nguyên môi trường; quản lý, tái chế, giảm thiểu chất thải nhựa, xử lý rác thải hữu cơ trong trường học.
- Tập huấn nâng cao kỹ năng tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.
   
Nội dung 3 QLMN 4: Tư tưởng đổi mới đối với người CBQL cơ sở GDMN.
GVMN 3: Rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người giáo viên Mầm non.
- Thành lập đội tham gia Giáo lưu dinh dưỡng trẻ thơ cấp thành phố.
- Tổ chức thao giảng chào mừng ngày 20/10
10 tiết 10 tiêt
 
Tháng
11/2022
  - Bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường.
GVMN 35: Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở GDMN
 - Vận dụng được kiến thức để rèn luyện làm việc của bản thân trong công tác CSGD trẻ.
- Thao giảng chào mừng ngay 20/11
- Tham gia hội thi “Giáo viên tài năng duyên dáng” cấp thành phố
10 tiết 10 tiêt
Tháng
12/2022
Nội dung 2 - Tập huấn triển khai tài liệu phòng chống ma túy.
- Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống vào chương trình mầm non.
- Bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy công nghệ thông tin.
   
Nội dung 3 QLMN 2: Tổ chức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho Giáo viên Mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN. (Hiệu trưởng)
GVMN 22: Lập kế hoạch giáo dục trẻ em trong nhóm, lớp trong các cơ sở GDMN
- Quán triệt giáo viên thực hiện tốt đạo đức của một nhà giáo
 - Giáo viên cần bao quát tốt các hoạt động của trẻ hằng ngày để làm tốt công tác đánh giá trẻ.
10 tiết 10 tiêt
Tháng
01/2022
  QLMN 11: Chỉ đạo hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em trong cơ sơ GDMN (P. hiệu trưởng nuôi dưỡng).
GDMN 06: GDMN theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
- Làm tốt công tác chỉ đạo các hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ trong nhà trường
- Thường xuyên giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ, cho trẻ được thực hành các kỷ năng.
10 tiết 10 tiêt
Tháng
02/2023
  QLMN 18: Tổ chức đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ em lứa tuổi Mầm non. (P. Hiệu trưởng chuyên môn)
- Kiểm tra sự đánh giá phát triển toàn diện của trẻ tại các lớp.
GVMN 19: Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ em ở lứa tuổi mầm non (GV khối 4 tuổi)
- Hàng tháng Phối hợp với phụ huynh trong lớp ủng hộ một số nguyên vật liệu để thiết kế đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho trẻ hoạt động.
- Tham giá dự thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố
10 tiết 10 tiêt
Tháng
03/2023
Nội dung 2 - Tập huấn nâng cao kiến thức và nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Bồi dưỡng năng lực các bộ môn Múa, Họa cho GV MN.
   
Nội dung 3 GVMN 10: Tổ chức quan sát đánh giá sự phát triển của trẻ lứa tuổi mầm non
- Rút kinh nghiệm, thảo luận đề xuất báo cáo kết quả tự học các khối (cuối tháng 3)
10 tiết 10 tiêt
Tháng
04/2023
  - Kiểm tra việc tự học và triển khai cho giáo viên viết bài thu hoạch - đánh giá kết quả  tự học của giáo viên.
- Giáo viên dự kiến kế hoạch cho năm học tới
   
Tháng
5/2023
  - Tập huấn phương pháp dạy bơi cứu đuối.
- Báo cáo kết quả thực hiện của giáo viên về Phòng
- Đón đoàn kiểm tra của Phòng GD về đánh giá kết quả thực hiện công tác BDTX
   
 
           IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
         Các đồng chí cán bộ, giáo viên căn cứ vào tình hình thực tế của bản thân, nhóm lớp của tổ để xây dựng kế hoạch tự học cụ thể, đảm bảo đầy đủ các nội dung và khối lượng thời gian theo quy định.
         Giao cho các đồng chí tổ trưởng có trách nhiệm đôn đốc việc xây dựng kế hoạch và tự học đầy đủ kịp thời.
Trong quá trình xây dựng và thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc trao đổi trực tiếp với các đồng chí trong BGH./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (báo cáo);
- CBQL, GV;
- Lưu: VT, HS.


 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 Trương Thị Diện

Tác giả bài viết: Trần Thị Khánh Hòe - P. Hiệu trưởng

Nguồn tin: Trường mầm non Tân Giang:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay49
  • Tháng hiện tại3,955
  • Tổng lượt truy cập405,119
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây