KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC XANH-SẠCH-ĐẸP - AN TOÀN NĂM HỌC 2022-2023

Thứ năm - 29/09/2022 15:36
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG
 

Số:      /KH-TMN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 

                                            Tân Giang, ngày    tháng    năm 2022
  

KẾ HOẠCH
“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN”
NĂM HỌC 2022 - 2023
 
           Căn cứ Hướng dẫn số 2009/HD-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn;
          Căn cứ Công văn số 386/PGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc hướng dẫn xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” từ năm học 2022 - 2023;
           Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của nhà trường, trường Mầm non Tân Giang xây dựng kế hoạch trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” năm học 2022 - 2023 với những nội dung cụ thể như sau:
           I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
           - Thông qua phong trào trên nhằm tăng cường, kiện toàn công tác quản lý của nhà trường, sự quan tâm của các cấp ban, ngành, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nhà trường, góp phần giáo dục nếp sống văn minh trong nhà trường.
           - Giáo dục trẻ cảm nhận về môi trường sống; biết yêu quí, tôn trọng thiên nhiên, hình thành tham gia chăm sóc, bảo vệ cây xanh, ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh trường, lớp, gìn giữ trường học xanh, sạch, đẹp, xây dựng môi trường học tập, vui chơi an toàn và thể hiện thái độ, ứng xử thân thiện với môi trường.
         - Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, tạo môi trường sư phạm, trong sạch, lành mạnh đáp ứng được các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nhằm nân cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường.
        - Tuyên truyền, giáo dục cho CBGV, NV và học sinh đối với việc tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo, trường- lớp luôn “Xanh - Sạch - Đẹp - an toàn”.
        - Giáo dục cho trẻ cách sống khỏe mạnh; ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh trường, lớp, môi trường sống xung quanh.
          - Có kỹ năng quan sát, cảm nhận về môi trường, có nhu cầu cải thiện môi trường lớp học và trường học.
          - Giữ gìn và bảo vệ môi trường, tích cực tham gia những hoạt động bảo vệ và chăm sóc môi trường trường học, thể hiện thái độ đối xử thân thiện với môi trường.
        - Tạo được những thay đổi quan trọng trong nhà trường về ý thức bảo môi trường và tích cực làm cho nhà trường ngày càng “Xanh - Sạch - Đẹp hơn”.
        - Phấn đấu đạt các tiêu chí qui định và trường học Xanh - Sạch - Đẹp an toàn một cách vững chắc.
       - Tiếp tục kêu gọi sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự phối hợp, hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường để bổ sung cơ sở vật chất nhằm tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện; đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong nhà trường. Huy động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia.
         II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
        - Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học "Xanh - sạch - đẹp - An toàn"; tổ chức rà soát các tiêu chí trường học "Xanh - sạch - đẹp - An toàn" theo hướng dẫn cứ Hướng dẫn số 2009/HD-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn; Công văn số 386/PGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc hướng dẫn xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” từ năm học 2022 - 2023; để có căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện.
         - Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh trong trường - lớp.
          - Phân công trách nhiệm cho các thành viên chăm sóc cây xanh, sửa chữa CSVC.
          - Tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng từng tiêu chí về xây dựng “Xanh - sạch - đẹp”.
        - Kiểm tra việc trang trí lớp, vệ sinh lớp - trường học, VSATTP và sức khỏe để đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian ở trường (theo kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường đã đề ra trong năm học)
        - Thực hiện nội dung lồng ghép, tích hợp về giáo dục môi trường trong quá trình tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.
        III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
        1. Nội dung xanh
       1.1. Trồng và chăm sóc cây bóng mát: Giao cho bảo vệ, giáo viên các lớp tiếp tục chăm sóc cây bóng mát hiện có trong sân trường. Hàng tháng nhà trường có kế hoạch cắt tỉa cành nhằm tạo vẻ mỹ quan và vừa đề phòng tai nạn có thể xảy ra cho trẻ trong lúc vui chơi trên sân trường.
      1.2. Trồng cây cảnh, cây hoa: - Phát động phong trào trồng và chăm sóc cây trồng trong từng nhóm lớp, góc thiên nhiên, trước hành lang, phòng vệ sinh của trẻ, trong lớp học, các bồn hoa ở sân trường. Hàng tháng tổ chức chấm điểm thi đua giữa các lớp để từ đó đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” trong nhà trường.
       - Trong dịp lễ tết trồng cây, các ngày lễ kỷ niệm, nhà trường tổ chức phát động từ các bậc phụ huynh trồng cây để góp phần giáo dục truyền thống cho trẻ.
        2. Nội dung sạch
        2.1. Xử lí rác
       - Tổ chức tốt hoạt động với chủ đề “Quản lý và xử lý tốt rác thải” nhằm hướng dẫn thực hành các hoạt động xử lý rác trong nhà trường như: Phân loại rác, bỏ rác đúng nơi qui định, nhặt rác trên sân trường…
      - Thông qua hoạt động thực hành, từng giáo viên phụ trách lớp giáo dục trẻ giữ gìn Sạch - Đẹp và qua đó tăng cường giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp để góp phần tốt việc giữ gìn và bảo vệ môi trường ngày càng lành mạnh.
       - Trang bị đầy đủ các thùng rác để đặt tại mỗi lớp học, phía trước hành lang các lớp và ở một số gốc cây bóng mát. Hằng ngày cán bộ, giáo viên, nhân viên đưa rác bỏ vào xe đúng nơi quy định, cuối ngày nhân viên đô thị thành phố đến thu gom rác đưa đi xữ lý.
        - Ngoài việc xử lý rác thải, giáo viên cần giáo dục trẻ biết tận dụng rác thải để làm kế hoạch nhỏ, làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ bằng cách phân loại rác còn tái xử dụng được để thực hiện hành vi tiết kiệm.
        2.2. Hệ thống nước
        - Nhà trường tiêp tục quản lý tốt hễ thống nước lọc. đảm bảo có đầy đủ nước ấm vào mùa đông, mát và mùa hè cho trẻ sử dụng. Thường xuyên bảo dưỡng các máy bớm máy hiện có để phục vụ khu tập thể cho cho giáo viên và nhà vệ sinh các nhóm lớp.
        - Quản lý tốt hệ thống nước rửa cho CBGV, NV và trẻ, bố trí lắp đặt hệ thống chậu rửa đẻ tiện nhất cho việc rửa tay cho trẻ.
         - Tổ chức nấu nước chín và thực hiện bình lọc nước ở nhà bếp để phục vụ cho giáo viên và trẻ.
         2.3. Xây dựng nhà vệ sinh
         - Nhà trường có kế hoạch đảm bảo vệ sinh chung.
       + Chỉ đạo cô lao công trong trường cũng như CBGV, NV thường xuyên vệ sinh quét dọn, giữ dìn vệ sinh môi trường chung trong nhà trường.
       + Từng giáo viên chủ nhiệm các nhóm lớp thông qua các tiết học thực hành kỷ năng cần chú ý giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sạch sẻ.
        3. Nội dung đẹp
        - Lớp học trang trí đẹp phù hợp chủ đề chủ điểm, vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.
        - Phòng học thoáng mát, có đủ ánh sáng, có đủ bàn ghế cho trẻ và bố trí hợp lý mang tính thẫm mỹ cao.
        - Xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh và trẻ.
       - Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất, không chạy nhảy, không dùng bút màu viết bẩn lên bàn ghế; bảo quản tốt thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong lớp và của nhà trường.
       - Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực và tệ nạn xã hội trong trường học.
       - Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng cảnh quan sư phạm để thực sự đạt tiêu chuẩn Xanh - sạch - đẹp - an toàn trong trường học.
        - Cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ mặc đồng phục nhà trường đúng quy định.
         4. Nội dung An toàn
         4.1. Về phòng chống cháy nổ
        - Giáo dục trẻ về ý thức chấp hành nội qui phòng cháy chữa cháy theo qui định. Không dùng que chọc vào ổ điện, không được nghịch điện trong lớp học.
          - Có trang bị đủ bình chữa cháy và các phương tiện phục vụ chữa cháy cho các dãy phòng học, dãy nhà hiệu bộ, nhà bếp...
          - Thực hiện tốt công tác phòng chống, cháy nổ, điện giật, các khu vui chơi…để đảm bảo an toàn cho trẻ.
         4.2. Về chống tai nạn thương tích
         - Thường xuyên chặt những cây quá cao trong khu vực trường để không bị ngã đổ.
         - Thường xuyên kiểm tra rà soát những đồ dùng, đồ chơi hư hỏng sửa chữa, thay thế kịp thời để đảm bảo an toàn cho trẻ trong các hoạt động.
        - Chỉ đạo giáo viên kịp thời phát hiện, nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn cho trẻ báo cáo cho BGH kịp thời khắc phục trực tiếp ngay trên lớp.
       - Quán triệt với giáo viên thực hiện nghiêm túc quản lý trẻ trong nhà trường: thận trọng trong giờ đón trả trẻ ngay tại các lớp học, không trả trẻ cho người lạ, anh em họ hàng, các anh chị tiểu học khi chưa được sự đồng ý của bố mẹ; đón và trả đúng giờ qui định. Duy trì tốt hệ thống camera an ninh khu vực hành lang, sân, cổng trường, trong các lớp để giám sát các hoạt động của trẻ, giáo viên.
         4.3. Về phòng ngừa tai nạn giao thông
        - Nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo, GV tuyên truyền giáo dục trẻ về ý thức thực hiện an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông trong các hoạt động hằng ngày. Tổ chức cho trẻ tham gia thực hành kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, tổ chức chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.
         - Thông qua các giờ hoạt động trên lớp, giáo dục kỹ năng, giờ thực hành, mọi lúc mọi nơi lồng ghép giáo dục an toàn giao thông cho trẻ, để hình thành các thói quen nề nếp khi tham gia giao thông.
       - Hằng ngày phân công cho bảo vệ trực đóng, mở cổng trường theo quy định, bảo vệ không cho người lạ vào trường.
         - Tuyệt đối không đi xe phân khối lớn vào trường, luôn xây dựng cổng trường ATGT.
        4.4. Về phòng ngừa đuối nước
       - Giáo viên có trách nhiệm quản lý trẻ trong quá trình trẻ ở trường. Không cho trẻ tự ý chạy ra các ao hồ, giáo dục trẻ cách phòng trách đuối nước.
       - Các lớp tổ chức cho trẻ thực hành kỷ năng phòng tránh đuối nước.
      - Triển khai thực hiện tốt công tác y tế trong trường học để thực hiện tốt các hoạt động đạt hiệu quả về chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho trẻ: Sơ cứu kịp thời những tai nạn xảy ra cho trẻ như: trẻ bị đuối nước, bị một số tai nạn nhỏ trong trường …
        IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        1. Ban giám hiệu nhà trường
       - Thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” do Hiệu trưởng làm trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo thực hiện, có phân công cụ thể cho các thành viên. Tổ chức tuyên truyền sâu rọng trong CBGV, NV, trẻ và cha mẹ trẻ hiểu và nhận thức sâu, về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn từ đó tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh, CSVC của nhà trường,
        - Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện phong trào thi đua.
       - Phối hợp với hội cha mẹ học sinh, hội khuyến học để thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục nhằm khen thưởng, động viên cô và cháu có thành tích vượt khó khăn.
      - Đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học, cải tiến sinh hoạt, chuyên môn nhằm xây dựng nề nếp dạy và học phát huy tính tích cực, sáng tạo của giáo viên và học sinh trong các hoạt động dạy và học với phương châm “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
        - Có kế hoạch kiểm tra, rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng
        2. Đối với Tổ chuyên môn
        - Tổ chức phát động phong trào thi đua đến từng tổ viên, gắn với kế hoạch chuyên môn của tổ. Tổ chuyên môn có nhiệm vụ phối hợp cùng với giáo viên lớp trong các công việc có liên quan đến việc thực hiện phong trào thi đua.
         - Cuối mỗi học kỳ, mỗi năm học các tổ chuyên môn tổ chức nhận xét, đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua của từng tổ viên, đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua của giáo viên và của các lớp.
          3. Đối với giáo viên
          - Giáo viên các nhóm lớp có nhiệm vụ tích hợp các nội dung trên trong các hoạt động hằng ngày, quan tâm tới trẻ cá biệt, trẻ có hoàn cảnh khó khăn giáo viên thường xuyên phối hợp với cha mẹ trẻ của lớp trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.
           - Khai thác các bài ca giao, dân ca, trò chơi dân gian,... để giáo dục cho trẻ.
          - Động viên khen thưởng trẻ trong dịp cuối tuần, phát phiếu bé ngoan cho trẻ, nêu gương những bạn làm được việc tốt để trẻ được phấn khởi. Trong các hoạt động hằng ngày cô giáo khen thưởng kịp thời khi trẻ làm được những việc tốt để trẻ được phấn chấn tinh thần và phân biệt được đúng sai, điều hay, lẽ phải.
           4. Đối với Công đoàn
          - Phối hợp chặt chẽ với nhà trường triển khai và tổ chức phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực một cách sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đoàn viên trong nhà trường.
          - Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” đa dạng hoá các hoạt động giáo dục nhằm giáo dục trẻ những kiến thức sơ đẳng, đạo đức lối sống, truyền thống yêu quê hương, đất nước... nơi mình đang sinh sống.
          - Luôn giữ mối quan hệ gần gũi giữa nhà trường và phụ huynh học sinh để cùng nhau làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
            - Tổ chức trồng cây vào các dịp như: Trồng cây đầu xuân, trong các dịp lễ hội.
            5. Ban đại diện Cha mẹ học sinh
          - Tuyên truyền cho tất cả các lực lượng phụ huynh nắm rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung của phong trào Xây dựng trường học “Xanh - sạch - đẹp – An toàn”.
            - Xây dựng môi trường thân thiện ngay trong gia đình, trong đó mọi thành viên trong gia đình yêu thương tôn trọng lẫn nhau, bố mẹ gương mẫu trong mọi hoạt động, hành vi, ngôn ngữ ứng xử, biết lắng nghe nguyện vọng của con cái, sống hoà đồng, tham gia vào các hoạt động thi đua mà nhà trường tổ chức.
            - Quan tâm đến việc chăm sóc, giáo dục con cái, có ý thức phối hợp chặt chẽ với nhà trường để cùng nhau làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Hưởng ứng và ủng hộ con em mình trong công tác thu lượm phế liệu, sưu tầm tranh ảnh, để phục vụ từng chủ điểm trong năm học.
          Trên đây là Kế hoạch xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” năm học 2022 - 2023 của trường mầm non Tân Giang. Yêu cầu các tổ chức, các tổ chuyên môn, CBGV, NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:       
- BGH, Công đoàn, tổ CM, GV, NV;
- Đăng website trường;
- Lưu: VT, HS.

 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Trương Thị Diện

 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Khánh Hòe - P. Hiệu trưởng

Nguồn tin: Trường mầm non Tân Giang:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay93
  • Tháng hiện tại3,999
  • Tổng lượt truy cập405,163
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây